Health and Wellness

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพการแพทย์และความปลอดภัย

29 มีนาคม 2566

A5
 • Wearable Technology Consulting Service

 • ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC)

 • กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน

A6
 • บริษัท ไทย โอลบา เฮลท์แคร์ จำกัด
 • ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว TD-X Center
 • บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
A7
 • บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท นาโนยีน จำกัด

 • ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (TBES)

   

30 มีนาคม 2566

B5
 • บริษัท นาโนยีน จำกัด
 • บริษัท กระท่อม อินโนเวชั่น จำกัด
 • กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
B6
 • Wearable Technology Consulting Service

 • ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC)

 • ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (TBES)

B7
 • บริษัท ไทย โอลบา เฮลท์แคร์ จำกัด
 • ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว TD-X Center
 • บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

31 มีนาคม 2566

C6
 • ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC)

 • ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สวทช. (PTEC)

 • ห้องปฏิบัติการทีมวิจัยอุปกรณ์เฉพาะบุคคล

C7
 • บริษัท ไทย โอลบา เฮลท์แคร์ จำกัด
 • ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว TD-X Center
 • ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (TBES)

A5

ห้องปฏิบัติการ Wearable Technology Consulting Service

ห้องปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์วัดและประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable devices) ตามมาตรฐานสากล

ลักษณะการให้บริการ

 • ให้บริการด้านการพัฒนาอุปกรณ์วัดและประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable devices) แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในประเทศไทย
 • การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนา (Design and development)
 • การบริการทดสอบเชิงเทคนิคเบื้องต้น (Pre-acceptance technical test)
 • การทดสอบและรับรองมาตรฐาน (Testing, certification and global approvals)
 • การให้คำปรึกษาติดตามระหว่างกระบวนการผลิต (Production monitoring)

ประโยชน์/การนำเทคโนโลยีไปใช้สำหรับอุตสาหกรรม

ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ของประเทศไทย เป็นฐานการผลิตอุปกรณ์วัดและประมวลผลด้าน สุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable devices) ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการให้บริการทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับสากลที่เพียงพอ และครอบคลุมตามความต้องการของผู้ประกอบการ

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource research center ,TBRC)

ให้บริการการเก็บรักษา และบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และชีววัสดุรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้บริการเทคนิคต่างๆ ตามาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเครือข่ายความร่วมมือระดับประเทศและนานาชาติ

กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน (ผลงานเครื่องมือแพทย์ อาทิ ชุดตรวจทางการแพทย์/Sensor)

กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน มีผลงานวิจัย “SugarAL GO sensor” ชุดตรวจคัดกรองและติดตามภาวะเบาหวานแบบใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องอดอาหารก่อนการตรวจวัด และสามารถตรวจติดตามภาวะเบาหวานได้ทุก 1-2 อาทิตย์ โดยเป็นการประยุกต์ใช้แอปตาเซ็นเซอร์ร่วมกับนาโนเทคโนโลยี ร่วมกับการพัฒนาเครื่องตรวจวัดแบบพกพา ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ตโฟนได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งานทั้งบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป ผลงานมีการยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศไทยเเล้วจำนวน 8 ฉบับ และในสหรัฐอเมริกาอีก 1 ฉบับ

A6

บริษัท ไทย โอลบา เฮลท์แคร์ จำกัด / THAI OLBA Healthcare Co., Ltd.

เครื่องมือแพทย์ทีได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมมาจากประเทศญี่ปุ่น แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ การพัฒนา Software ให้เป็นภาษาไทย การปรับใช้งานให้เหมาะสมกับวัตถุดิบภายในประเทศการปรับใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในประเทศ

ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว TD-X Center, (Thailand Science Park & depa Acceleration Center)

สนับสนุนผู้ประกอบการ นักพัฒนา และ SMEs ในการพัฒนาต้นแบบสามมิติ (3D Print) ผ่าน Platform TD-X ตั้งแต่ การให้คำปรึกษางานออกแบบ และสร้างต้นแบบสามมิติโดยผู้เชี่ยวชาญ  เชื่อมโยงการทดสอบมาตรฐาน และพื้นที่สำหรับต่อยอดการผลิต จับคู่ธุรกิจ (Inno-X) และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ

บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / Thai Dental International Co., Ltd. (ศูนย์ Innovation Network Center)

ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่สนใจที่เริ่มมีแนวความคิดทำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่ต้องการโรงงานผลิตสินค้าให้ในเชิงพาณิชย์และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการถึงแผนธุรกิจทางการตลาด  ตลอดจนเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร

A7

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / CDIP (Thailand) PCL

ให้บริการรับทำงานวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ และจด ทะเบียน อย. ในผลิตภัณฑ์ประเภทยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จากการวิจัยและพัฒนา

บริษัท นาโนยีน จำกัด

บริษัทเป็นผู้ทำวิจัยและพัฒนาซึ่งมีให้บริการทางด้าน

 • พัฒนาสารสกัดสำคัญจากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น  อุตสาหกรรมอาหาร, อาหารเสริมสุขภาพ หรือเครื่องสำอาง เป็นต้น
 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการห่อหุ้มสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อช่วยนำพาและปลดปล่อยสารสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ
 • การบริการหลักของทางบริษัท
 • ให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบ
 • รับจ้างผลิตและพัฒนางานวิจัยจากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกกรมตามความต้องการของผู้ประกอบการ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเพื่อเป็นสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและบริษัท
 • รับให้คำปรึกษาในเรื่องของการขอการสนับสนุนทางด้านทุนสำหรับทำวิจัย, การตลาด, ช่องการจัดจำหน่ายสินค้า และการการจัดจำหน่าย
 • ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมรวมไปถึงการประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาดนำไปสู่ การขยายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา Toxicology and Bio Evaluation Service Center (TBES)

TBES ให้บริการทดสอบทางด้านพิษวิทยา และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีมาตรฐาน ISO และ OECD test guidelines ซึ่งดำเนินการด้วยระบบคุณภาพสากล ดังนี้

 • บริการทดสอบด้านพิษวิทยา และความปลอดภัยของสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีตาม OECD test guidelines และมาตรฐานสากล
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบการทดสอบประสิทธิผล และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักวิทยาศาตร์
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยทดสอบด้วยวิธีตาม OECD test guidelines และมาตรฐานสากล
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบการทดสอบด้านประสิทธิผล และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสมุนไพร ด้วยวิธีที่ไม่ใช้สัตว์ทดลอง
 • บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ตามชุดมาตรฐาน ISO 10993
 • การทดสอบความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย

B5

บริษัท นาโนยีน จำกัด

บริษัทเป็นผู้ทำวิจัยและพัฒนาซึ่งมีให้บริการทางด้าน

 • พัฒนาสารสกัดสำคัญจากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น  อุตสาหกรรมอาหาร, อาหารเสริมสุขภาพ หรือเครื่องสำอาง เป็นต้น
 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการห่อหุ้มสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อช่วยนำพาและปลดปล่อยสารสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ
 • การบริการหลักของทางบริษัท
 • ให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบ
 • รับจ้างผลิตและพัฒนางานวิจัยจากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกกรมตามความต้องการของผู้ประกอบการ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเพื่อเป็นสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและบริษัท
 • รับให้คำปรึกษาในเรื่องของการขอการสนับสนุนทางด้านทุนสำหรับทำวิจัย, การตลาด, ช่องการจัดจำหน่ายสินค้า และการการจัดจำหน่าย
 • ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมรวมไปถึงการประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาดนำไปสู่ การขยายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

บริษัท กระท่อม อินโนเวชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลอง ของพืชเศรษฐกิจใหม่กระท่อมและบริหารจัดการเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจใหม่กระท่อมโดยดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรเป็นหน่วยงานภายใต้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการและเป็นที่ปรึกษาทางด้าน

B6

ห้องปฏิบัติการ Wearable Technology Consulting Service

ห้องปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์วัดและประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable devices) ตามมาตรฐานสากล

ลักษณะการให้บริการ ให้บริการด้านการพัฒนาอุปกรณ์วัดและประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable devices) แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในประเทศไทย

 • การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนา (Design and development)
 • การบริการทดสอบเชิงเทคนิคเบื้องต้น (Pre-acceptance technical test)
 • การทดสอบและรับรองมาตรฐาน (Testing, certification and global approvals)
 • การให้คำปรึกษาติดตามระหว่างกระบวนการผลิต (Production monitoring)

ประโยชน์/การนำเทคโนโลยีไปใช้สำหรับอุตสาหกรรม

ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ของประเทศไทย เป็นฐานการผลิตอุปกรณ์วัดและประมวลผลด้าน สุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable devices) ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการให้บริการทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับสากลที่เพียงพอ และครอบคลุมตามความต้องการของผู้ประกอบการ

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource research center ,TBRC)

ให้บริการการเก็บรักษา และบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และชีววัสดุรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้บริการเทคนิคต่างๆ ตามาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเครือข่ายความร่วมมือระดับประเทศและนานาชาติ

ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา Toxicology and Bio Evaluation Service Center (TBES)

TBES ให้บริการทดสอบทางด้านพิษวิทยา และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีมาตรฐาน ISO และ OECD test guidelines ซึ่งดำเนินการด้วยระบบคุณภาพสากล ดังนี้

 • บริการทดสอบด้านพิษวิทยา และความปลอดภัยของสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีตาม OECD test guidelines และมาตรฐานสากล
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบการทดสอบประสิทธิผล และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักวิทยาศาตร์
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยทดสอบด้วยวิธีตาม OECD test guidelines และมาตรฐานสากล
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบการทดสอบด้านประสิทธิผล และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสมุนไพร ด้วยวิธีที่ไม่ใช้สัตว์ทดลอง
 • บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ตามชุดมาตรฐาน ISO 10993
 • การทดสอบความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย

B7

บริษัท ไทย โอลบา เฮลท์แคร์ จำกัด / THAI OLBA Healthcare Co., Ltd.

เครื่องมือแพทย์ทีได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมมาจากประเทศญี่ปุ่น แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ การพัฒนา Software ให้เป็นภาษาไทย การปรับใช้งานให้เหมาะสมกับวัตถุดิบภายในประเทศการปรับใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในประเทศ

ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว TD-X Center, (Thailand Science Park & depa Acceleration Center)

สนับสนุนผู้ประกอบการ นักพัฒนา และ SMEs ในการพัฒนาต้นแบบสามมิติ (3D Print) ผ่าน Platform TD-X ตั้งแต่ การให้คำปรึกษางานออกแบบ และสร้างต้นแบบสามมิติโดยผู้เชี่ยวชาญ  เชื่อมโยงการทดสอบมาตรฐาน และพื้นที่สำหรับต่อยอดการผลิต จับคู่ธุรกิจ (Inno-X) และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ

บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / Thai Dental International Co., Ltd. (ศูนย์ Innovation Network Center)

ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่สนใจที่เริ่มมีแนวความคิดทำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่ต้องการโรงงานผลิตสินค้าให้ในเชิงพาณิชย์และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการถึงแผนธุรกิจทางการตลาด  ตลอดจนเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร

C6

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource research center ,TBRC)

ให้บริการการเก็บรักษา และบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และชีววัสดุรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้บริการเทคนิคต่างๆ ตามาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเครือข่ายความร่วมมือระดับประเทศและนานาชาติ

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สวทช. PTEC

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการทีมวิจัยอุปกรณ์เฉพาะบุคคล

ทีมวิจัยสามารถดำเนินการวิจัย พัฒนาวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยปกป้องรักษา ซ่อมแซม และฟื้นฟูสภาพร่างกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อทดแทนการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ จากต่างประเทศ

โดยพัฒนาวัสดุชนิดต่างๆ เช่น พอลิเมอร์ และพอลิเมอร์คอมพอสิต สำหรับผู้ป่วย

 

 • การขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
 • พัฒนาและออกแบบอุปกรณ์เฉพาะบุคคลทางการแพทย์ เช่น กายอุปกรณ์เทียม (Prostheses) กายอุปกรณ์เสริม(Orthoses) และอุปกรณ์เพื่อช่วยในการทำกิจกรรม (Assistive devices) โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและพัฒนาการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับลักษณะและรอยโรคของผู้ป่วย อีกทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ของนวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์สู่ภาคอุตสาหกรรมหรือสาธารณสุข เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของประชาชน ผู้ป่วย และผู้พิการในประเทศให้มากขึ้น

ลักษณะการให้บริการ

 • การรับจ้างวิจัย
 • การบริการวิชาการทางเทคนิค
 • การให้คำปรึกษา                               
 • การวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • แผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Sole)

C7

บริษัท ไทย โอลบา เฮลท์แคร์ จำกัด / THAI OLBA Healthcare Co., Ltd.

เครื่องมือแพทย์ทีได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมมาจากประเทศญี่ปุ่น แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ การพัฒนา Software ให้เป็นภาษาไทย การปรับใช้งานให้เหมาะสมกับวัตถุดิบภายในประเทศการปรับใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในประเทศ

ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว TD-X Center, (Thailand Science Park & depa Acceleration Center)

สนับสนุนผู้ประกอบการ นักพัฒนา และ SMEs ในการพัฒนาต้นแบบสามมิติ (3D Print) ผ่าน Platform TD-X ตั้งแต่ การให้คำปรึกษางานออกแบบ และสร้างต้นแบบสามมิติโดยผู้เชี่ยวชาญ  เชื่อมโยงการทดสอบมาตรฐาน และพื้นที่สำหรับต่อยอดการผลิต จับคู่ธุรกิจ (Inno-X) และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ

ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา Toxicology and Bio Evaluation Service Center (TBES)

TBES ให้บริการทดสอบทางด้านพิษวิทยา และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีมาตรฐาน ISO และ OECD test guidelines ซึ่งดำเนินการด้วยระบบคุณภาพสากล ดังนี้

 • บริการทดสอบด้านพิษวิทยา และความปลอดภัยของสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีตาม OECD test guidelines และมาตรฐานสากล
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบการทดสอบประสิทธิผล และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักวิทยาศาตร์
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยทดสอบด้วยวิธีตาม OECD test guidelines และมาตรฐานสากล
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบการทดสอบด้านประสิทธิผล และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสมุนไพร ด้วยวิธีที่ไม่ใช้สัตว์ทดลอง
 • บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ตามชุดมาตรฐาน ISO 10993
 • การทดสอบความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย