Energy

ต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

29 มีนาคม 2566

A9
  • ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

  • บริษัท ที.เอ.เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  • ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ (IBL)

30 มีนาคม 2566

B9
  • ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

  • บริษัท ที.เอ.เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  • ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ (IBL)

31 มีนาคม 2566

C9
  • ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

  • บริษัท ที.เอ.เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  • ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ (IBL)

A9-B9-C9

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center, DECC)

หน่วยงานภายใต้ สวทช. ให้บริการทดสอบและปฏิบัติงานในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure (NQI) ให้คำปรึกษาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การทดสอบ การสร้างต้นแบบ (Simulation) และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ และรองรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท ที.เอ.เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ผลิตหลังคาเหล็ก  ต่อมามีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับหลังคาเหล็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาฉนวนกันความร้อน (Polyurethane Foam) และบริษัทมีการร่วมพัฒนาความรู้ และการวิจัยต่างๆ จนเป็น TAS Corporation ภายใต้สโลแกน No.1 Roofing Expert อันดับ 1 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหลังคา

ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ (Integrative Biorefinery Laboratory, IBL)

ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ ศึกษาการแยกองค์ประกอบวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (Biomass) ด้วยการใช้ขั้นตอนการปรับสภาพด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี ศึกษาการใช้ประโยชน์เศษวัสดุเหลือทิ้งเพื่อเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม