Cosmeceutical

เทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ต่อยอดธุรกิจของคุณด้วยการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาสูตรตำรับ การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย และบริการผลิตเครื่องสำอางโดยโรงงานต้นแบบมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP

29 มีนาคม 2566

-

30 มีนาคม 2566

-

31 มีนาคม 2566

C5
  • ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง
  • โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง
  • ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนและฤทธิ์ทางชีวภาพ
  • ห้องปฏิบัติการทีมวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโน (NCL)

C5

ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง (เพิ่มมูลค่าตำรับเครื่องสำอางด้วย nanoencapsulation)

กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน โดยทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง และทีมเวชศาสตร์นาโน นาโนเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี “Nano Encapsulation” หรือระบบกักเก็บสารสำคัญด้วยเทคโนโลยีห่อหุ้มระดับนาโนเพื่อยกระดับการนำส่งสารออกฤทธิ์ไปยังอวัยวะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ สำหรับใช้ในการพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอาง ยา และเวชภัณฑ์ หนุนเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์ สุขภาพ และความงาม

โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง (บริการผลิตเครื่องสำอางและอนุภาคนาโน)

โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง นาโนเทค สวทช. พร้อมให้บริการผลิตเครื่องสำอางด้วยนวัตกรรมทางด้านนาโนเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การทดลองผลิตในสเกลขนาดเล็ก การขยายขนาดการผลิต ไปจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP เพื่อหนุนเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และยกระดับผู้ประกอบการไทย

ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนและฤทธิ์ทางชีวภาพ (ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม) (บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/ฤทธิ์ทางชีวภาพ)

ทีมวิจัยได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุ่มเครื่องสำอาง เพื่อมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และยกระดับผู้ประกอบการไทย

ห้องปฏิบัติการทีมวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโน (NCL: Nano Characterization Laboratory) (บริการ เช่น วิเคราะห์องค์ประกอบ สารสำคัญในสารสกัด ขนาดอนุภาค)

เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทางเทคนิควิเคราะห์ทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมีเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางที่ทันสมัยและมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และปัญหากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นาโนที่สร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนไทยในการส่งตัวอย่างไปตรวจที่ต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการใช้ผลิตภัณฑ์นาโน

อีกทั้งผลการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้จากห้องปฏิบัติการยังสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาในสถาบันการศึกษาของประเทศไทยต่อไปได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างรายการวิเคราะห์ทดสอบที่เปิดให้บริการได้แก่ การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมี การตรวจสอบสมบัติเฉพาะและการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นาโน เช่นสมบัติการยับยั้งเชื้อโรค สมบัติการป้องกันน้ำและสิ่งสกปรก สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อน สมบัติในการรป้องกันรังสี และสมบัติอื่นๆ