Agriculture for Animal

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

29 มีนาคม 2566

-

30 มีนาคม 2566

B2
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด

31 มีนาคม 2566

C2
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด

B2

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Service Development Research)

วิจัยและให้คำปรึกษาที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชนิดอื่น รวมถึงการรับจ้างวิจัย บริการตรวจโรคในสัตว์น้ำด้วยเทคนิคพีซีอาร์และแลมป์ รวมถึงการผลิตชุดตรวจโรค (Ezee Gene®)

บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทในเครือบริษัท Zoetis ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเกี่ยวกับธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ อาทิ วัคซีนป้องกันโรค ยารักษาโรค น้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น และมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 โดยให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจ วินิจฉัยโรคในปศุสัตว์ อาทิ สุกร สัตว์ปีก และสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC17025 ครอบคลุม 3 ด้าน

 • การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์และความไวต่อยา
 • การวัดระดับภูมิคุ้มกันด้วยวิธี ELISA และ HI
 • การตรวจชีววิทยาระดับโมเลกุลด้วยวิธี Real-time PCR

บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด

ห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและทดสอบและคุณภาพด้านปศุสัตว์ อาหาร การเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

C2

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Service Development Research)

ทำงานวิจัยและให้คำปรึกษาที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชนิดอื่น รวมถึงการรับจ้างวิจัย บริการตรวจโรคในสัตว์น้ำด้วยเทคนิคพีซีอาร์และแลมป์ รวมถึงการผลิตชุดตรวจโรค (Ezee Gene®)

บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทในเครือบริษัท Zoetis ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเกี่ยวกับธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ อาทิ วัคซีนป้องกันโรค ยารักษาโรค น้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น และมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 โดยให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจ วินิจฉัยโรคในปศุสัตว์ อาทิ สุกร สัตว์ปีก และสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC17025 ครอบคลุม 3 ด้าน

 • การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์และความไวต่อยา
 • การวัดระดับภูมิคุ้มกันด้วยวิธี ELISA และ HI
 • การตรวจชีววิทยาระดับโมเลกุลด้วยวิธี Real-time PCR

บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด

ห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและทดสอบและคุณภาพด้านปศุสัตว์ อาหาร การเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ