Logo
Top Banner
เลือกวัน Button | 31 มีนาคม | 1 เมษายน | 2 เมษายน | 3 เมษายน |
2
อาคาร
ห้องประชุม
จำนวนที่นั่ง
รอบเช้า
รอบบ่าย
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
CC - Auditorium
376 ที่นั่ง
กิจกรรมเยี่ยมชมภาคเอกชน
(09.00 - 11.00 น.)
CC-Auditorium-02-PM
NSTDA Academy : พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
(Information Technology Professionals Examination: ITPE Conferring Ceremony)
CC-301
50 ที่นั่ง
CC-301-02-AM
Beyond GPS : ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า


pdf Mr. Raksit Thitipatanapong
pdf Mr. Petr Bares
pdf Assoc. Prof. Naohiko Kohtake
pdf Mr. Hiroaki Tateshita
pdf Dr. TA HAI TUNG
CC-301-02-PM
การเดินทางสู่อวกาศของไทย...
Thailand journey to Space


pdf Mr. Petr Bares
CC-305
90 ที่นั่ง
CC-305-02-AM
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพสัตว์: วัคชีนสัตว์
(Bio-based Industry for Animal Health)


pdf พญ. พรเพ็ญ พัฒนาโสภณ
pdf นสพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
pdf นสพ. บัณฑิต ศรีนวลฉาย ไฟล์ที่ 1
pdf นสพ. บัณฑิต ศรีนวลฉาย ไฟล์ที่ 2
CC-305-02-PM
เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
(Bioinformatics for Bio-based Industry)


pdf ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา
CC-306
90 ที่นั่ง
CC-306-02-AM
จากไทย....สู่สากล “ความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร”
(From Local to Global: The Challenges for Thai Herbal Industry)


pdf ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง ไฟล์ที่ 1
pdf ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง ไฟล์ที่ 2
pdf ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง ไฟล์ที่ 3
pdf คุณชัชวาร พงษ์บริบูรณ์
pdf คุณไพศาล เวชพงศา
pdf คุณเมธา สิมะวรา
vdoวิดีโอย้อนหลัง
CC-306-02-PM
การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างยั่งยืน (Sustainable Academic Endeavors)
CC-307
50 ที่นั่ง
  CC-307-02-PM
เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Towards Low-Carbon Bussiness and Sustainable Development)


pdf พล.ต.หญิง จรัสพิมพ์ ธีรลักษณ
pdf ดร. สรวิทย์ นันต์จารุวงศ์
vdoวิดีโอย้อนหลัง
CC-308
50 ที่นั่ง
CC-308-02-AM
จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารกับการผลิตสัตว์

(Gut Microbiome)
CC-308-02-PM
การพัฒนา CAE Software ในประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการออกแบบผลิตภัณฑ์

pdf ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ
pdf ดร. อธิพงษ์ มาลาทิพย์
pdf ดร. ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง
pdf สรุปประเด็นจากการสัมมนา
pdf ผลวิเคราะห์การรับน้ำหนักลัง RO62
pdf ผลวิเคราะห์การรับน้ำหนัก 760 kg./ลัง
pdf ผลวิเคราะห์การรับน้ำหนักลังไม้ 2 size
pdf ผลวิเคราะห์การรับน้ำหนักลัง 7 Size
เสียง ไฟล์เสียงการสัมมนา
CC-404
90 ที่นั่ง
CC-404-02-AM
การส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Boosting R&D to Support Green Growth Policy of Thailand)
CC-404-02-PM
การสัมมนาเรื่อง มิติใหม่ของเทคโนโลยีเพื่อการบริการฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

pdf คุณอิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
pdf ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์

CC-405
90 ที่นั่ง
  CC-405-02-PM
ธุรกิจ Bio-energy สร้างเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เสวนาหัวข้อ: ธุรกิจ Gasification พร้อมเคล็ดลับการจัดการ feed stock อย่างยั่งยืน
อาคารสานักงานกลาง (CO)
CO-113
246 ที่นั่ง
Rubber
CO-113-02

นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ

pdf ดร. วุฒิชัย ไทยเจริญ และคณะ ไฟล์ที่ 1 pdf คุณชยะพงษ์ ภาษีผล
pdf ดร. วุฒิชัย ไทยเจริญ และคณะ ไฟล์ที่ 2 pdf คุณทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล และคณะ
pdf ดร. กฤษฎา สุชีวะ ไฟล์ที่ 1 pdf ดร.พงษ์ธร แซ่อุย
pdf ดร. กฤษฎา สุชีวะ ไฟล์ที่ 2 pdf คุณชญาภา นิ่มสุวรรณ
pdf ดร. ไพโรจน์ จิตรธรรม  

pdf สรุปการสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ

อาคารไบโอเทค (BT)
BT-122
180 ที่นั่ง
อาคารเนคเทค (NT)
NT-106
80 ที่นั่ง
 
 

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๐
10 th NSTDA Annual Conference (NAC2014)
โทรศัพท์ 0-2564-7000  / Call Center : 0-2564-8000  e-mail  :
nac2014@nstda.or.th
FB Facebook : https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND
MOST NSTDA MOST NSTDA