Logo
Top Banner
เสวนา

กำหนดการประชุมวิชาการ
14:00 – 15:40 น. หัวข้อการเสวนา
         ผู้ดำเนินรายการ : ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
“บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
คุณอาคมโดย คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเด็นหัวข้อ
          - การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อการเติบโตในภาคเศรษฐกิจและสังคมไทย
          - แนวทางการดำเนินนโยบายและปัจจัยต่อความสำเร็จตามเป้าหมายในแผนพัฒนาฯ


pdf Presentation file

“การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
คุณพยุงศักดิ์โดย คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเด็นหัวข้อ
          - มุมมองต่อความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          - ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


pdf Presentation file

“กลยุทธ์เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
คุณอิสระโดย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ประเด็นหัวข้อ
          - ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          - ความเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐและตัวอย่างความสำเร็จของการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


pdf Presentation file

“นวัตกรรมขับเคลื่อน ปตท. สู่การเป็นบริษัทไทยข้ามชาติชั้นนำ”
คุณไพรินโดย ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประเด็นหัวข้อ
          - บทพิสูจน์ความสำเร็จด้านนวัตกรรมว่าด้วย “กลุ่ม ปตท. เชื่อมั่นว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและที่ยั่งยืน”
          - กลไกและองค์ประกอบของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนองค์กร และข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกลไกดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการ


pdf Presentation file

“แนวทางการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ดร.ทวีศักดิ์โดย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประเด็นหัวข้อ
          - ตัวอย่างแห่งความสำเร็จในการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย
          - กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และบทบาทของ สวทช. ในการเชื่อมประสานเพื่อขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


pdf Presentation file

15:40 – 16:30 น. ตอบข้อซักถาม เเละปิดการเสวนา
 

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๐
10 th NSTDA Annual Conference (NAC2014)
โทรศัพท์ 0-2564-7000  / Call Center : 0-2564-8000  e-mail  :
nac2014@nstda.or.th
FB Facebook : https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND
MOST NSTDA MOST NSTDA