Logo
Top Banner
การประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(S & T : Driving Force for Sustainable Development)
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2557
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
Team
          
          ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาว่าอนาคตจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด ทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศ ในการรับมือและการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศได้นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน “การวิจัยและพัฒนา” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทยได้มีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) มีเป้าหมายคือการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้นการสร้างรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมดุลและเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น ต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดระบบการวิจัยของประเทศที่เข้มแข็ง มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ผลจากการวิจัยและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง
 
          
          การประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NAC2014) ภายใต้หัวข้อหลัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2557 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยมีไฮไลท์สำคัญคือ การเสวนาพิเศษหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชน และกิจกรรมต่างๆ ภายในงานที่น่าสนใจคือ การประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย และนิทรรศการแสดงผลงานเด่น อาทิ การเพิ่มขีดความสามารถของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยี ความพร้อมของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) และการพัฒนาประเทศ นวัตกรรมพลังงานทดแทน “Solar roof” ทางรอดของคนเมือง และเทคโนโลยีสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำเพื่อวิสาหกิจชุมชน สังคมออนไลน์รู้ทันได้ด้วยเทคโนโลยี การดำเนินธุรกิจแบบกรีนและการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำ และการเปิดตัวห้องปฏิบัติการพลาสติกชีวภาพแห่งแรกในอาเซียน ฯลฯ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair) และกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๐
10 th NSTDA Annual Conference (NAC2014)
โทรศัพท์ 0-2564-7000  / Call Center : 0-2564-8000  e-mail  :
nac2014@nstda.or.th
FB Facebook : https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND
MOST NSTDA MOST NSTDA