Logo
Top Banner
BAnner
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 
Activities
Visiting
link

พบกับกิจกรรมสนุกๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน
การเสวนาพิเศษเพื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป
การเยี่ยมชมศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้ง ๔ ศูนย์ของ สวทช.
การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
Poster
 
 

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๐
10 th NSTDA Annual Conference (NAC2014)
โทรศัพท์ 0-2564-7000  / Call Center : 0-2564-8000  e-mail  :
nac2014@nstda.or.th
FB Facebook : https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND
MOST NSTDA MOST NSTDA