หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนทุนระยะยาว (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ 24 และผู้ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565 การสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ และการประกาศรายชื่อจะทยอยประกาศแยกเป็นแต่ละสาขา รวมถึงการกำหนดวันสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศรายชผู้ชื่อได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2565 การจัดสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 โดยทางโครงการฯ จะแจ้งกำหนดการ วัน เวลารายงานตัว และสถานที่ให้ทราบในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม »