ทุน JSTP ระยะสั้น

ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ในระยะสั้น เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ปีละประมาณ  50 คน และจะได้รับทุนสนับสนุนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ปี ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • ค่ายวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษ ทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมสันทนาการ
  • ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • การมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงหรือนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง (Mentor) คอยดูแลและให้คำปรึกษา