ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีศักยภาพสูง
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 106 ,107
123 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436, 1434
โทรสาร 0 2564 7141
E-mail : yst@nstda.or.th