ทุน JSTP ระยะยาว

ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ในระยะยาว เป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มระยะสั้น ปีละประมาณ 10 คน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการในระยะยาวได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมต่างๆ จากโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการมุ่งสู่อาชีพนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันในการรับทุน ซึ่งจะมีโอกาสดังนี้

  • รับทุนการศึกษาระยะยาว ตั้งแต่ชั้นปีที่ได้เข้าร่วมโครงการ จนถึงปริญญาเอกและรวมถึงการฝึกวิจัย หลังปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ
  • ได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาจากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง (Mentor) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ
  • เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ การประชุมสัมมนา ทั้งใน และต่างประเทศ การอบรมด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • ได้รับทุนสนับสนุนในการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง