ทุน JSTP ระยะยาว

ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ในระยะยาว เป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มระยะสั้น ปีละประมาณ 7 คน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการในระยะยาวได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมต่างๆ จากโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการมุ่งสู่อาชีพนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันในการรับทุน ซึ่งจะมีโอกาสดังนี้

  • รับทุนการศึกษาระยะยาว ตั้งแต่ชั้นปีที่ได้เข้าร่วมโครงการ จนถึงปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาของรัฐในประเทศ
  • ได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงหรือนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง (Mentor) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ
  • เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การฝึกทักษะวิจัยกับนักวิจัย สวทช. การเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ (Oral presentations) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ เป็นต้น
  • ได้รับทุนสนับสนุนในการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง