ข่าวประชาสัมพันธ์

*ขยายเวลารับสมัคร* สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครแบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 59 คน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 41 คน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนทุนระยะยาว (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ 24 และผู้ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565 การสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ และการประกาศรายชื่อจะทยอยประกาศแยกเป็นแต่ละสาขา รวมถึงการกำหนดวันสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศรายชผู้ชื่อได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2565 การจัดสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 โดยทางโครงการฯ จะแจ้งกำหนดการ วัน เวลารายงานตัว และสถานที่ให้ทราบในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม »