บทเรียนออนไลน์

วัตถุประสงค์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง โดยโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “JSTP พี่สอนน้องหัดวิจัย : JSTP Master Class” เพื่อเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

รายละเอียดบทเรียนออนไลน์

1. หัวข้อจุดประกายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
โดย ผศ.ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ (JSTP#2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การอ่านบทความวิจัย
โดย รศ.ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ (JSTP#4) มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและจริยธรรมในการวิจัย
โดย ผศ.ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ (JSTP#6) มหาวิทยาลัยมหิดล

4. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น
โดย รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ (JSTP#1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. การวางแผนการทดลองและสมุดบันทึก
โดย รศ.ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ (JSTP#4) มหาวิทยาลัยมหิดล

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลผล
โดย ดร.อุดม แซ่อึ่ง (JSTP#5) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

7. การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
โดย ดร.สุกฤต สุจริตกุลต (JSTP#9) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.นิธิวดี ไทยเจริญ (JSTP#8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ์ (JSTP#10) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)