รายชื่อสถานศึกษาในโครงการฯ

          ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อภาคสังคมอย่างกว้างขวาง (Big Rock Project) ในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยโครงการฯ ส่งเสริมให้มีการจัดพื้นที่การเรียนรู้ “โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)” ในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ และพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียนและครู ให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงาน โดยการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจ และสนใจที่จะมีอาชีพเป็นวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต  โดย สวทช. ได้เชิญชวนโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน หรือมีผลงาน/โครงงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 238 แห่ง และได้พิจารณาใบสมัครเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 150 แห่ง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

          1. “โรงเรียนที่มีความสนใจ” หมายถึง โรงเรียนในสังกัดของรัฐที่มีการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ที่มีการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีคะแนนเฉลี่ย ONET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2559) คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และ/หรือมีผลงานโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในระยะเวลาภายใน 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560)

          2. “โรงเรียนที่มีความพร้อม” หมายถึง โรงเรียนที่มีคุณสมบัติของโรงเรียนที่มีความสนใจ และเป็นโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการวมว.) โรงเรียนกลุ่มจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในโครงการฯ และ สวทช. ที่แสดงศักยภาพของผู้บริหาร ครูอาจารย์ ที่จะสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมและใช้ประโยชน์จากโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน

          3. “วิทยาลัยเทคนิค/อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์” หมายถึง วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการเรียนการสอนแบบ Technology-Based

          ทั้งนี้ สถานศึกษากลุ่มที่ 1 (โรงเรียนที่มีความสนใจ) จะได้รับอุปกรณ์ห้องประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ชุดเล็ก (มีรายการอุปกรณ์ประมาณ 27 รายการ) และสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 จะได้รับอุปกรณ์ฯ ชุดใหญ่ (มีรายการอุปกรณ์ประมาณ 38 รายการ)

          นอกจากนี้ โครงการฯ ได้กำหนดให้มี มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนาทักษะและความสามารถของครู/นักเรียน ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) และมีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน เป็นที่ประจักษ์  โดยมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในโครงการฯ จำนวน 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
    ดูแลสถานศึกษา จำนวน 15 แห่ง ดูรายชื่อ คลิกที่นี่

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    ดูแลสถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง ดูรายชื่อ คลิกที่นี่ 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    ดูแลสถานศึกษา จำนวน 15 แห่ง ดูรายชื่อ คลิกที่นี่

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ดูแลสถานศึกษา จำนวน 16 แห่ง ดูรายชื่อ คลิกที่นี่

5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    ดูแลสถานศึกษา จำนวน 16 แห่ง ดูรายชื่อ คลิกที่นี่

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    ดูแลสถานศึกษา จำนวน 15 แห่ง ดูรายชื่อ คลิกที่นี่

7. มหาวิทยาลัยบูรพา
    ดูแลสถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง ดูรายชื่อ คลิกที่นี่ 

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ดูแลสถานศึกษา จำนวน 15 แห่ง ดูรายชื่อ คลิกที่นี่

9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ดูแลสถานศึกษา จำนวน 15 แห่ง ดูรายชื่อ คลิกที่นี่

10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ดูแลสถานศึกษา จำนวน 15 แห่ง ดูรายชื่อ คลิกที่นี่

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย

ตารางแสดงรายชื่อสถานศึกษาทั้งหมด 150 แห่ง

1.  รายชื่อสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 15 แห่ง ได้แก่ 

 ที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

อุปกรณ์ FabLab

1

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

กระบี่

ชุดเล็ก

2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

กระบี่

ชุดเล็ก

3

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ตรัง

ชุดเล็ก

4

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

นครสวรรค์

ชุดใหญ่

5

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

กำแพงเพชร

ชุดใหญ่

6

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

สระบุรี

ชุดใหญ่

7

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

ชุดใหญ่

8

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นครปฐม

ชุดเล็ก

9

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นครปฐม

ชุดเล็ก

10

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

ชุดเล็ก

11

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

กรุงเทพฯ

ชุดใหญ่

12

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

กรุงเทพฯ

ชุดใหญ่

13

โรงเรียนโยธินบูรณะ

กรุงเทพฯ

ชุดเล็ก

14

โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

ชุดใหญ่

15

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีเขต

กาญจนบุรี

ชุดใหญ่

2.  รายชื่อสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 14 แห่ง ได้แก่

ที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

อุปกรณ์ FabLab

1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี

เชียงใหม่

ชุดใหญ่

2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

เชียงใหม่

ชุดเล็ก

3

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เชียงราย

ชุดใหญ่

4

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์

แพร่

ชุดเล็ก

5

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

น่าน

ชุดเล็ก

6

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

น่าน

ชุดเล็ก

7

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

น่าน

ชุดใหญ่

8

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ จ.ลำปาง

ลำปาง

ชุดเล็ก

9

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

ชุดใหญ่

10

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

พิษณุโลก

ชุดเล็ก

11

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

พิษณุโลก

ชุดใหญ่

12

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

สุโขทัย

ชุดใหญ่

13

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

ชุดใหญ่

14

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ตาก

ชุดเล็ก

3.  รายชื่อสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 15 แห่ง ได้แก่

ที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

อุปกรณ์ FabLab

1

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กรุงเทพฯ

ชุดเล็ก

2

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2

กรุงเทพฯ

ชุดเล็ก

3

โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร)

นครนายก

ชุดใหญ่

4

โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก

นครนายก

ชุดเล็ก

5

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

นครปฐม

ชุดใหญ่

6

โรงเรียนธัญรัตน์

ปทุมธานี

ชุดเล็ก

7

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

ปทุมธานี

ชุดเล็ก

8

โรงเรียนมัธยมวัดเขียนเขต

ปทุมธานี

ชุดเล็ก

9

โรงเรียนปทุมวิไล

ปทุมธานี

ชุดเล็ก

10

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

พิษณุโลก

ชุดเล็ก

11

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ลพบุรี

ชุดใหญ่

12

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

ชุดใหญ่

13

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

ชุดใหญ่

14

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

ชุดใหญ่

15

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  (วมว.)

ขอนแก่น

ชุดใหญ่

4.  รายชื่อสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 16 แห่ง ได้แก่

ที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

อุปกรณ์ FabLab

1

โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา

แม่ฮ่องสอน

ชุดใหญ่

2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กรุงเทพฯ

ชุดเล็ก

3

โรงเรียนศึกษานารี

กรุงเทพฯ

ชุดเล็ก

4

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.)  (วมว.)

กรุงเทพฯ

ชุดใหญ่

5

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

กรุงเทพฯ

ชุดเล็ก

6

โรงเรียนวัดพุทธบูชา

กรุงเทพฯ

ชุดเล็ก

7

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กรุงเทพฯ

ชุดเล็ก

8

โรงเรียนวัดทรงธรรม

สมุทรปราการ

ชุดเล็ก

9

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

ชุดใหญ่

10

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

อ่างทอง

ชุดใหญ่

11

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ราชบุรี

ชุดใหญ่

12

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50

ขอนแก่น

ชุดเล็ก

13

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

นครพนม

ชุดเล็ก

14

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

อุดรธานี

ชุดใหญ่

15

วิทยาลัยเทคนิคเลย

เลย

ชุดใหญ่

16

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

ชุดใหญ่

5.  รายชื่อสถานศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 16 แห่ง ได้แก่

ที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

อุปกรณ์ FabLab

1

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย

เชียงราย

ชุดเล็ก

2

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

ชุดใหญ่

3

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

ชุดเล็ก

4

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

อุทัยธานี

ชุดเล็ก

5

โรงเรียนดัดดรุณี

ฉะเชิงเทรา

ชุดเล็ก

6

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

ชุดเล็ก

7

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  (วมว.)

มหาสารคาม

ชุดใหญ่

8

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

มหาสารคาม

ชุดใหญ่

9

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

สกลนคร

ชุดเล็ก

10

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

สกลนคร

ชุดเล็ก

11

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

สกลนคร

ชุดใหญ่

12

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายมัธยม  (วมว.)

ขอนแก่น

ชุดใหญ่

13

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

นครราชสีมา

ชุดใหญ่

14

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

นครราชสีมา

ชุดใหญ่

15

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ชุดใหญ่

16

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

ชุดใหญ่

6.  รายชื่อสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 15 แห่ง ได้แก่

ที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

อุปกรณ์ FabLab

1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพฯ

ชุดเล็ก

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กรุงเทพฯ

ชุดเล็ก

3

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

นนทบุรี

ชุดเล็ก

4

โรงเรียนอนุกูลนารี

กาฬสินธุ์

ชุดเล็ก

5

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  (วมว.)

นครราชสีมา

ชุดใหญ่

6

โรงเรียนสุรวิวัฒน์  (วมว.)

นครราชสีมา

ชุดใหญ่

7

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

บุรีรัมย์

ชุดเล็ก

8

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51

บุรีรัมย์

ชุดเล็ก

9

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ยโสธร

ชุดใหญ่

10

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด

ชุดเล็ก

11

โรงเรียนราษีไศล

ศรีสะเกษ

ชุดเล็ก

12

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

ชุดใหญ่

13

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

สุรินทร์

ชุดใหญ่

14

โรงเรียนอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

ชุดเล็ก

15

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

ชุดใหญ่

7.  รายชื่อสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 14 แห่ง ได้แก่

ที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

อุปกรณ์ FabLab

1

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

นนทบุรี

ชุดเล็ก

2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

ชุดเล็ก

3

โรงเรียนสาธิต  พิบูลบำเพ็ญ  มหาวิทยาลัยบูรพา  (วมว.)

ชลบุรี

ชุดใหญ่

4

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ชลบุรี

ชุดใหญ่

5

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี

ชลบุรี

ชุดใหญ่

6

โรงเรียนศรียานุสรณ์

จันทบุรี

ชุดเล็ก

7

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48

จันทบุรี

ชุดเล็ก

8

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จันทบุรี

ชุดใหญ่

9

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ฉะเชิงเทรา

ชุดใหญ่

10

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ตราด

ชุดใหญ่

11

โรงเรียนชิตใจชื่น

ปราจีนบุรี

ชุดเล็ก

12

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ระยอง

ชุดเล็ก

13

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ระยอง

ชุดใหญ่

14

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

สระแก้ว

ชุดใหญ่

8.  รายชื่อสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 15 แห่ง ได้แก่

ที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

อุปกรณ์ FabLab

1

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

ชุดเล็ก

2

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (วมว.)

เชียงใหม่

ชุดใหญ่

3

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เชียงใหม่

ชุดเล็ก

4

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  (วมว.)

นครปฐม

ชุดใหญ่

5

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เชียงใหม่

ชุดใหญ่

6

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย

เชียงราย

ชุดเล็ก

7

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เชียงราย

ชุดใหญ่

8

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

แม่ฮ่องสอน

ชุดเล็ก

9

โรงเรียนสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

ชุดเล็ก

10

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

แม่ฮ่องสอน

ชุดเล็ก

11

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24

พะเยา

ชุดเล็ก

12

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  (วมว.)

พะเยา

ชุดใหญ่

13

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ลำปาง

ชุดใหญ่

14

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ลำพูน

ชุดเล็ก

15

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ลำพูน

ชุดเล็ก

9.  รายชื่อสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 15 แห่ง ได้แก่

ที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

อุปกรณ์ FabLab

1

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

กระบี่

ชุดใหญ่

2

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ตรัง

ชุดใหญ่

3

โรงเรียนตะกั่วป่า (เสนานุกูล)

พังงา

ชุดเล็ก

4

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

พังงา

ชุดใหญ่

5

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

ชุดเล็ก

6

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ภูเก็ต

ชุดใหญ่

7

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ภูเก็ต

ชุดใหญ่

8

โรงเรียนสตรีระนอง

ระนอง

ชุดเล็ก

9

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

สตูล

ชุดใหญ่

10

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏ์รธานี

สุราษฏ์รธานี

ชุดเล็ก

11

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

กรุงเทพฯ

ชุดเล็ก

12

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

นครนายก

ชุดเล็ก

13

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ปทุมธานี

ชุดเล็ก

14

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

เพชรบุรี

ชุดใหญ่

15

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ราชบุรี

ชุดเล็ก

10.  รายชื่อสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 15 แห่ง ได้แก่

ที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

อุปกรณ์ FabLab

1

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

ชุดเล็ก

2

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

ชุดใหญ่

3

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

นราธิวาส

ชุดเล็ก

4

โรงเรียนตากใบ

นราธิวาส

ชุดเล็ก

5

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วมว.)

ปัตตานี

ชุดใหญ่

6

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี

ปัตตานี

ชุดเล็ก

7

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ปัตตานี

ชุดใหญ่

8

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  (วมว.)

พัทลุง

ชุดใหญ่

9

โรงเรียนสตรีพัทลุง

พัทลุง

ชุดเล็ก

10

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ยะลา

ชุดเล็ก

11

โรงเรียนวรนารีเฉลิม

สงขลา

ชุดเล็ก

12

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

สงขลา

ชุดใหญ่

13

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สงขลา

ชุดใหญ่

14

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

ชุดเล็ก

15

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

ชุดใหญ่

Post Views: 190