นางสาววสุ ทัพพะรังสี
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 02 529 7100 ต่อ 77245
E-mail : vasu.dabbaransi@nstda.or.th

นายอภิรัตน์ ฐิติมั่น
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 02 529 7100 ต่อ 77224
E-mail : apiratt.thi@nstda.or.th

นางสาวนฤมล สุขเกษม
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 02 529 7100 ต่อ 77228
E-mail : naruemon.sukkasame@nstda.or.th

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี ​
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และ นายศุภวัฒน์ ชูวาร
โทรศัพท์ : 02 287 9600

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา ​
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ : 05 392 1444.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดร.จุฬา​ลักษณ์​ วัฒนา​นนท์ ​
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์ : 02 549 4194, 4195

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์
อาจารย์/ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ : 02 470 8000

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ : 02 329 8000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน
โทรศัพท์ : 02 555 2000

มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล
อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 03 810 2222

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 05 394 1000

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 02 564 4440-79

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
โทรศัพท์ : 07 428 2000

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

นายปริญญา ผ่องสุภา
วิศวกรประจำห้อง FabLab บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เบอร์โทรศัพท์: 02 564 7000 ต่อ 77238
E-mail: parinya.pho@nstda.or.th

นางสาวปรมาภรณ์ จูฑะจันทร์
ผู้ประสานงานอาวุโส
เบอร์โทรศัพท์ : 02 529 7100 ต่อ 77226
E-mail : poramaporn@nstda.or.th

เว็บไซต์ : โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

Post Views: 209