โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

          ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อภาคสังคมอย่างกว้างขวาง (Big Rock Project)  ในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ตามนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการฯ ส่งเสริมให้มีการจัดพื้นที่การเรียนรู้ “โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)” ในสถานศึกษา และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียนและครู ให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานโดยการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจและสนใจที่จะมีอาชีพเป็นวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต  โดย สวทช. ได้เชิญชวนโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน หรือมีผลงาน/โครงงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 238 แห่ง และได้พิจารณาใบสมัครเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 150 แห่ง โดยกำหนดให้มีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนาทักษะและความสามารถของครู/นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) และมีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน เป็นที่ประจักษ์

          สวทช. ได้ร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดำเนินงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) และได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านอุปกรณ์ของ Fabrication Lab จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และนายพลกฤษณ์ สุขเฉลิม นักวิชาการอิสระ เพื่อพัฒนาและส่งมอบการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

Post Views: 196