สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาคของประเทศ พัฒนาสถานีเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร (Training Hub) โดยบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ สวทช. และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะเดิม (upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (reskill) ให้เกษตรกรและชุมชนผ่านหลักสูตรการอบรมและกิจกรรม ณ สถานีเรียนรู้แต่ละแห่ง นอกจากนี้ สท. ยังได้พัฒนาจุดเรียนรู้ระดับชุมชน (Learning Station) ร่วมกับเกษตรกรในเครือข่ายการทำงานของ สท. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถเข้าถึงความรู้และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้สะดวกยิ่งขึ้น

• สถานีเรียนรู้กลาง หรือ AGRITEC Station ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เป็นสถานีสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรครบวงจร อาทิ ปัจจัยการผลิต การจัดการโรคแมลง การทดสอบพันธุ์พืชต่างๆ และเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ

• สถานีเรียนรู้ระดับภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้: แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์และเกษตรอัจฉริยะ
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด: แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่สู่ชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี: แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรและประมง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี: แหล่งเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และการแปรรูปเพิ่มมูลค่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง: แหล่งเรียนรู้บ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตสินค้าการเกษตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นและการจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG model (พริกไทยปะเหลียน ไก่พื้นเมือง หนอน BSF ผ้าทอนาหมื่นศรี)

• จุดเรียนรู้ระดับชุมชน อาทิ
-ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี (บ้านหนองมัง): เทคโนโลยีการผลิตพืชผักระบบอินทรีย์
-ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปันบุญ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์: เทคโนโลยีการผลิตพืชผักระบบอินทรีย์
-ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี: เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตมังคุดอินทรีย์ (จุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรูพืชและระบบฟาร์มรักษ์น้ำ: เทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตร)
-ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ระดับชุมชน: ฟาร์มฝันแม่ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
-ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ระดับชุมชน: สุขใจฟาร์ม ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

สถานีเรียนรู้ (Training Hub)