สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาสวนดุสิต ภายใต้ “การพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

  • เพื่อร่วมกันสนับสนุนงานวิจัยและผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
  • เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาธิต และทดสอบเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร โดยบูรณาการองค์ความรู้จากทั้งสองหน่วยงานและเครือข่ายพันธมิตร
  • เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการเรียนรู้ในระดับภาคสนามและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ชุมชนโดยเน้นการลงมือปฏิบัติ นำไปสู่การขยายผลในวงกว้าง
  • เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

ที่ผ่านมา สวทช. ได้พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งด้านการเกษตรและเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้งเร่งผลักดันให้เกิดการสาธิตและขยายผล พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรและชุมชน ให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรได้นำผลงานวิจัยไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าและรายได้ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือจากภาคการผลิตสู่ภาคการตลาด

ทั้งนี้ สวทช. ได้ผนึกกำลังและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในมหาวิทยาลัย พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา เกษตรกร และเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ ให้เกิดการสาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีในภูมิภาค ให้ชุมชนได้เข้าถึงองค์ความรู้โดยง่าย รองรับการศึกษาดูงาน พัฒนางานด้านวิชาการและหลักสูตรการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรหรือชุมชนในแต่ละภูมิภาค ร่วมกันพัฒนากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการลงมือปฏิบัติ เกิดความใกล้ชิดระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และชุมชน เกษตรกร

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยังได้พัฒนาความร่วมมือขับเคลื่อนการขยายผลองค์ความรู้ในวงกว้างร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานความรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนและเกษตรกรต้นแบบที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถขยายผลไปยังชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศต่อไป

สวทช. จับมือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พัฒนางานวิจัย-ถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน