สท.-มทร.ศรีวิชัย ยกระดับสิ่งทอภาคใต้-ผ้าทอนาหมื่นศรีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สท.-มทร.ศรีวิชัย ยกระดับสิ่งทอภาคใต้-ผ้าทอนาหมื่นศรีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2567 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในพื้นที่ภาคใต้: วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี” ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง จำนวน 31 คน เพื่อให้สมาชิกได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ และปรับใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมี รศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ มทร.ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุวิศวกรรมและสิ่งทอ นางดรุณี ภู่ทับทิม และนายประวิทย์ ภู่ทับทิม ปราชญ์ด้านสีย้อมธรรมชาติ กลุ่มดรุณีสีย้อมธรรมชาติ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้การย้อมสีเส้นไหมโดยใช้สีธรรมชาติจากเปลือกไม้มะฮอกกานีและคลั่ง และการปรับใช้มอร์แดนท์หรือสารช่วยย้อมชนิดต่างๆ เช่น มะขามเปียก สารส้ม

สท.-มทร.ศรีวิชัย ชูพริกไทยดำ-ไก่พื้นเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

สท.-มทร.ศรีวิชัย ชูพริกไทยดำ-ไก่พื้นเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม-3 กันยายน 2566 สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในงานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยนำเสนอโมเดลการปลูกพริกไทยดำและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพริกไทยดำ และโมเดลการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบมืออาชีพที่มุ่งเน้นเรื่องอาหารและการจัดการโปรแกรมอาหารสำหรับไก่พื้นเมือง อนึ่ง สวทช. และ มทร.ศรีวิชัย มีความร่วมมือพัฒนาสถานีเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร (Training Hub) ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่สาธิต ทดสอบและเรียนรู้การปรับใช้เทคโนโลยีเกษตร/เกษตรสมัยใหม่ ให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกษตร ยกระดับทักษะความรู้บุคลากรภาคการเกษตร พัฒนาเกษตรกรแกนนำ เกษตรกรรุ่นใหม่/Young Smart Farmer

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ในปี พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) มีความร่วมมือพัฒนาสถานีเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร (Training Hub) ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่สาธิต ทดสอบและเรียนรู้การปรับใช้เทคโนโลยีเกษตร/เกษตรสมัยใหม่ ให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกษตร ยกระดับทักษะความรู้บุคลากรภาคการเกษตร พัฒนาเกษตรกรแกนนำ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อีกทั้งเป็นพื้นที่ขยายผลองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสวทช. สู่ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัยและผลิตสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยนำร่องในจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา การบริหารจัดการสถานีเรียนรู้ด้านการเกษตร (Training Hub) ในพื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการโดยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย มีคณะกรรมการกำกับ ติดตาม