เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2567 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในพื้นที่ภาคใต้: วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี” ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง จำนวน 31 คน เพื่อให้สมาชิกได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ และปรับใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมี รศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ มทร.ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุวิศวกรรมและสิ่งทอ นางดรุณี ภู่ทับทิม และนายประวิทย์ ภู่ทับทิม ปราชญ์ด้านสีย้อมธรรมชาติ กลุ่มดรุณีสีย้อมธรรมชาติ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้การย้อมสีเส้นไหมโดยใช้สีธรรมชาติจากเปลือกไม้มะฮอกกานีและคลั่ง และการปรับใช้มอร์แดนท์หรือสารช่วยย้อมชนิดต่างๆ เช่น มะขามเปียก สารส้ม น้ำขี้เถ้า น้ำปูนขาว ดินโคลนหมักน้ำตาลทราย เป็นต้น

นอกจากนี้ สท. ได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เอนอีซ (ENZease) โดยมี ดร.กนก วงศ์รัฐปัญญา นักวิจัยหลังปริญญาเอก และน.ส.ปวีณา ทองเกร็ด ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมเส้นใยฝ้ายและไหมสำหรับกำจัดสิ่งสกปรก (แป้ง แว็กซ์ กาวไหม) บนเส้นใยในขั้นตอนเดียว ผู้เข้าอบรมได้ร่วมเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ที่ทำให้เส้นใยดูดซับน้ำและสีธรรมชาติดีขึ้น การเตรียมเส้นใยคุณภาพก่อนนำไปย้อมสี รวมถึงการสกัดสีธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น เทคนิคการย้อม การใช้มอร์แดนท์ชนิดต่างๆ ที่ทำให้ได้เฉดสีหลากหลาย ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้างสรรค์ผ้าทออัตลักษณ์ของตำบลนาหมื่นศรี ปัจจุบันกลุ่มฯ อยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณภาพให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น

การอบรมครั้งนี้ หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมตรัง กรมหม่อนไหม จ.ตรัง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและสมาชิกกลุ่มฯ ด้วย โดยจะเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำปรึกษาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ต่อไป

สท.-มทร.ศรีวิชัย ยกระดับสิ่งทอภาคใต้-ผ้าทอนาหมื่นศรีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม