เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา…เพื่อโลก” ในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 ณ สวนสามพราน ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่ง สท. ได้ร่วมจัดกิจกรรมเสวนา นิทรรศการให้ความรู้ และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ (workshop)

เสวนา “ปลูกผักให้มีคุณภาพ” และ “ห่วงโซ่อาหารโมเดลถั่วเขียว KUML อินทรีย์”

สองหัวข้อเสวนาที่ สท. ได้นำเสนอบทบาทการทำงานในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์คุณภาพและการผลิตถั่วเขียว KUML อินทรีย์ โดยมีคุณณิฎฐา คุ้มโต นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สท. ร่วมพูดคุยกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายการทำงาน

ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ข้อคิด “การปลูกผักให้มีคุณภาพ” เริ่มต้นตั้งแต่พันธุ์ที่ดี เหมาะสมกับพื้นที่ มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความตั้งใจและใส่ใจ เพราะผักจะมีคุณภาพได้ต้องมีเงาของเจ้าของ

รศ.ดร.ประกิจ สมท่า, ผศ.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณอดุลย์ โคลนพันธ์ เกษตรกรแกนนำจากวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “ห่วงโซ่อาหารโมเดลถั่วเขียว KUML อินทรีย์” ซึ่งคุณอดุลย์ได้นำถั่วเขียว KUML ไปผลิตในระบบอินทรีย์ ได้ผลผลิตถึง 200 กก./ไร่ จำหน่ายกิโลกรัมละ 80 บาท และยังมีบริษัท ข้าวดินดี จำกัด รับซื้อเพื่อแปรรูปเป็นพลาสต้าถั่วเขียว ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้หลังไถกลบถั่วเขียวแล้ว คุณอดุลย์ยังได้ปุ๋ยพืชสดชั้นดีบำรุงนาข้าว ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นิทรรศการความรู้

ภายในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ สท. ได้นำเสนอความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ ชีวภัณฑ์ (เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราเมตาไรเซียม ไวรัสเอ็นพีวี) ActivePak: บรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักผลไม้ ถั่วเขียวสายพันธุ์ดี KUML ชันโรง: แมลงผสมเกสรชั้นยอด และตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวจากกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop “สครับจากผงถั่วเขียว” และ “สบู่เหลวน้ำผึ้งชันโรง” ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมลงมือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนำกลับไปใช้

ฝึกปฏิบัติการ เลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและแยกขยายรังชันโรง

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานได้ทำความรู้จักกับ “ชันโรง” ผึ้งจิ๋วที่มีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างผลผลิตคุณภาพในแปลงเกษตร สท. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การเลี้ยงชันโรงและแยกขยายรัง โดยมี คุณวสันต์ ภูผา ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานของ สวทช. เป็นวิทยากรให้ความรู้

อนึ่ง สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้ทำงานร่วมกับสามพรานโมเดลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ในโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ผลิตผักสดและเมล็ดพันธุ์ในชุมชน” และ โครงการ “การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 1” มีเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดลเข้าร่วมพัฒนาความรู้และทักษะการผลิตผักสดอินทรีย์ให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ภายในพื้นที่สวนสามพราน ยังมีฐานเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โครงการฯ อาทิ ฐานเรียนรู้ชันโรง ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง เป็นที่ศึกษาหาความรู้ให้ทั้งเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของสามพรานโมเดล กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดล และประชาชนทั่วไปอีกด้วย 

# # #

สวทช. ร่วม “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา…เพื่อโลก”