พื้นที่ EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ครอบคลุม 3 จังหวัดสำคัญของภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เป็นหมุดหมายการพัฒนาประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญ

“ระบบฟาร์มรักษ์น้ำ: เทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตรเป็นหนึ่งในสมาร์ทเทคโนโลยี (smart technology) ที่สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้ถ่ายทอดให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดระยองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 โดยมีสวนทุเรียนที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว 33 แห่ง (ข้อมูลปี พ.ศ.2565)

แม้ระบบฟาร์มรักษ์น้ำฯ เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนทำสวนทุเรียน แต่มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่พร้อมเปิดรับและปรับตัวกับการใช้เทคโนโลยี ด้วยมองเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่เพียงคุณภาพของผลผลิต หากยังรวมถึงต้นทุนการผลิตของสวนด้วย อย่างไรก็ตามแม้เกษตรกรพร้อมเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี แต่มีจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้และความพร้อมของพื้นที่ที่จะรองรับการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวางระบบน้ำ ซึ่งเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สำคัญของสวน (ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)

การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบฟาร์มรักษ์น้ำฯ จึงครอบคลุมถึงการให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องระบบน้ำในสวนทุเรียน เพื่อให้เกษตรกรสามารถออกแบบระบบน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่และรองรับการใช้งานระบบฟาร์มรักษ์น้ำฯ ขณะเดียวกันได้พัฒนาทักษะของเกษตรกรแกนนำให้เกิดการใช้งานระบบฟาร์มรักษ์น้ำฯ ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตพืชให้เกษตรกร อาทิ การจัดการธาตุอาหารและปุ๋ย การบริหารจัดการน้ำตามความต้องการพืช เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาจุดเรียนรู้เทคโนโลยีที่เปิดให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้การใช้ระบบฟาร์มรักษ์น้ำฯ จากเกษตรกรผู้ใช้งานจริงอีกด้วย

คิดอย่างสมาร์ท ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพสวนทุเรียน