พื้นที่ “ทุ่งกุลาร้องไห้” ดินแดนที่ขึ้นชื่อถึงความแห้งแล้งและทุรกันดาร แต่กลับเป็นแหล่งผลิต “ข้าวหอมมะลิ” ที่เลื่องลือระดับโลก สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร สนับสนุนความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” ภายใต้โครงการ Inclusive Innovation ส่งเสริมธุรกิจเกษตรและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ไม่เพียงเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ยืนหนึ่งในเวทีโลก หากยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เกษตรกรไทย ดังเช่นที่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านจันทร์หอม ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

ข้าวจันทร์หอมรวงทอง: มาตรฐานข้าวอินทรีย์ และได้รับการขึ้นทะเบียน GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

มีสมาชิก 28 คน พื้นที่เพาะปลูก 700 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ใช้ชื่อ “ข้าวจันทร์หอมรวงทอง” เมื่อนำมาหุง ข้าวจะมีกลิ่นหอม นุ่ม รสชาติอร่อย

ติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ 
ดร.สุริยะ ชนะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ / ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านจันทร์หอม
โทรศัพท์ 081 8784940
คุณวิไล ฝ่ายการตลาดวิสาหกิจฯ บ้านจันทร์หอม
โทรศัพท์ 065 9629179

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบ้านเล้าข้าว ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ข้าวหอมมะลิ: มาตรฐานข้าว GAP

มีสมาชิก 25 คน พื้นที่เพาะปลูก 550 ไร่ ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพตามหลักวิชาการ มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กลุ่มฯ ยังผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง โดยได้รับองค์ความรู้และเมล็ดพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่

ติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ 
คุณแดง โทรศัพท์ 085 7448704

วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ข้าวหอมมะลิ: มาตรฐาน Organic Thailand

สมาชิกกลุ่มฯ ผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ สารไล่และกำจัดแมลงจากสมุนไพรเพื่อใช้เอง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ผลิต ใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

กลุ่มฯ ได้รวมสมาชิกในหมู่บ้านและชุมชนจากจังหวัดใกล้เคียง พัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ “ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน” จัดตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การผลิตข้าวอินทรีย์และการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย

กลุ่มฯ ยังได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก สวทช. ในเรื่องกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ตลอดจนได้รับการส่งเสริมพันธุ์ข้าวธัญสิริน (ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้) เพื่อผลิตขยายในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

ติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ 
คุณวีรยุทธ์ สุวัฒน์ โทรศัพท์ 080 7673562

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจานใต้ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ข้าวหอมมะลิ: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM, USDA Organic, EU) และได้รับการขึ้นทะเบียน GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

กลุ่มเกษตกรที่มุ่งมั่นผลิตข้าวอินทรีย์โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยผลิตอาหารและปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้กลุ่มฯ ได้อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตข้าวอินทรีย์ ทดลองและเรียนรู้การทำนาหยอด จนสามารถลดต้นทุนการใช้เมล็ดพันธุ์ อีกทั้งยังได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก สวทช. ในเรื่องกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ตลอดจนได้รับการส่งเสริมพันธุ์ข้าวธัญสิริน (ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้) เพื่อผลิตขยายในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

ติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ 
คุณประสาน โทรศัพท์ 064 2933479
คุณธนกรณ์ โทรศัพท์ 085 7610855

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้