อย่าโยนฉันทิ้ง ให้โอกาสฉันงอกงามในสวนคุณ
กระดาษที่สื่อสารมากกว่าตัวหนังสือ”

คุณเคยได้รับกระดาษโน๊ตที่ส่งผ่านด้วยข้อความสั้นๆ ไหม?
หลังจากคุณอ่านข้อความแล้ว กระดาษเหล่านั้นหายไปไหน?

 

วันนี้กระดาษโน๊ตจากฟางข้าว หรือ “สวนกระดาษ” ทำให้คุณเข้าใจมากกว่าตัวหนังสือ
เพราะสวนกระดาษ คือสิ่งที่สื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการดูแลเอาใจใส่เมล็ดพันธุ์ในกระดาษให้งอกเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า กระทั่งนำไปบริโภคได้
กระดาษฟางข้าวไม่เพียงใช้เขียนเพื่อสื่อข้อความ
แต่เป็นปุ๋ยไร้สารเคมีชั้นดี ทำให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง ทนต่อศัตรูพืช

เมื่อถึงช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวในหลายพื้นที่ในประเทศไทย “ฟางข้าว” ส่วนที่เหลือใช้จากการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูกกลายเป็นของเหลือใช้ทางการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมกำจัดฟางข้าวโดยการเผาทำลายมากกว่าการปล่อยให้ย่อยสลาย เพราะความสะดวก รวดเร็ว และการขาดแคลนแรงงาน กลายเป็นปัญหาหมอกควันหรือมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทุกปี รวมทั้งการสูญเสียอินทรีย์วัตถุที่กลับคืนสู่ผืนดิน หมู่บ้านสามขา” 
มีการรณรงค์ในเรื่องการเผา จนได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาฟางข้าว

หมู่บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากยอดดอย ชาวบ้านสามขาใช้น้ำธรรมชาติจากยอดดอยสำหรับอุปโภคและบริโภค การทำเกษตรทำนายึดถือตามวิถีชีวิตคนในชุมชนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ใช้หลักการของเกษตรแบบอินทรีย์ คือการทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นกฏระเบียบของชุมชนและเป็นธรรมเนียมสืบทอดกันตลอดมา ข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวจึงเป็นข้าวที่สะอาดบริสุทธิ์ ไร้สารเคมีเจือปนทั้งเมล็ดข้าว ต้นข้าว ตลอดจนถึงผืนดินที่ใช้ปลูกข้าว จากการเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาฟางข้าว ฟางข้าวจึงเป็นของเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนที่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

คุณจารุวรรณ คำเมือง หรือคุณนุ๊ก กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดฟางไทย แฟคทอรี่ ตระหนักถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและขยะเหลือใช้ในชุมชน มีแนวคิดนำฟางข้าวที่ไร้ค่ามาสร้างอาชีพใหม่ในบ้านเกิด ช่วยสร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีทางเลือกประกอบอาชีพโดยไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่น นำไปสู่การพัฒนา กระดาษฟางข้าวด้วยกระบวนการสีเขียว” โดยนำวัตถุดิบซึ่งเป็นฟางข้าวที่สะอาดและไร้สารเคมีตกค้างมาเข้ากระบวนการผลิตผ่านเครื่องจักรที่สะอาด ไร้มลพิษ ที่สำคัญคือไม่ใช้สารเคมีเป็นส่วนผสมของกระดาษ ผลผลิตที่ได้สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เป็น “กระดาษ Green Craft” คือปราศจากสารเคมีตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ตลอดจนถึงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้

คุณนุ๊กจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอแบค หลังจากทำงานในกรุงเทพฯ ได้ระยะหนึ่ง มีความคิดที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิด เมื่อมีโอกาสได้เสนอแนวคิดกับ สวทช. ได้สร้างเครือข่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าวร่วมกับศูนย์หนังสือ สวทช. นำไปสู่คำถามและเป็นโจทย์ให้นำมาคิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ของนักวิจัยมาเผยแพร่และสร้างมูลค่า โดยนำมาผสมผสานกับงานกระดาษฟางข้าว คุณนุ๊กลงมือทดลอง ทำให้ได้มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับกระดาษ มีการวางแผนสร้างตลาด ซึ่งคำถามจาก สวทช. เปรียบเสมือนการจุดประกายแนวคิดให้คุณนุ๊กได้ค้นหาสิ่งใหม่ๆ นอกกรอบ ท้ายที่สุดเกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนางาน

จากกระดาษฟางธรรมดากลายเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ธรรมดา “กระดาษที่สื่อสารมากกว่าตัวหนังสือ”

     เรามีแนวความคิดสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดอาชีพของบรรพบุรุษ มีความสนใจและตั้งใจพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ซึ่งเป็นวัสดุที่มีในชุมชน ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอาชีพใหม่ในบ้านเกิด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”

สถานที่ผลิต: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟางไทย แฟคทอรี่
เลขที่ 83 หมู่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์: 081-899-0394, 089-556-6789
อีเมล:  fangthaifactory@gmail.com
line:  fangthaifactory

นวัตกรรมฟางข้าวอินทรีย์: ผลิตภัณฑ์จากบ้านสามขา จังหวัดลำปาง