ยินดีต้อนรับสู่ “โครงการศูนย์ร่วมกันรู้ การปลูกพริกแบบปลอดภัย” ข้อความเชื้อเชิญหน้าทางเข้าพื้นที่ราว 50 ไร่ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน) ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน พื้นที่แห่งนี้นอกจากให้ชาวบ้านเช่าเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยาสูบแล้ว บริษัทฯ ยังแบ่งพื้นที่ทดลองปลูกพริกแบบปลอดภัยเพื่อเป็นวัตถุดิบทำเครื่องปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

“เราเป็นบริษัทผลิตอาหารสำเร็จรูป เราให้ความสำคัญและใส่ใจวัตถุดิบทุกชนิดที่ประกอบเป็นอาหารตั้งแต่การผลิตในแปลงปลูกไปจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย” ประพิณ ลาวิณย์ประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงเจตจำนงของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของวัตถุดิบเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

แม้ผลผลิตพริกที่ได้จะไม่มากพอเนื่องจากปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช แต่บริษัทฯ มิได้ย่อท้อ ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตพริกให้ได้คุณภาพและปลอดภัย จนในปี 2562 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) จัดทำ “โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพริกคุณภาพแบบปลอดภัย” ร่วมกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้การผลิตพริกคุณภาพแบบปลอดภัยและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ซึ่ง สท. ได้เชื่อมโยง ศ. ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์พริก และบริษัท ลัคกี้ซี้ดส์ อโกร จำกัด ผู้ผลิตและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืช ร่วมสนับสนุนองค์ความรู้การผลิตพริกแบบปลอดภัย ตลอดจนสายพันธุ์พริกที่สอดคล้องความต้องการของบริษัทฯ ขณะเดียวกันยังได้เชื่อมโยงเกษตรกรเครือข่ายของ สท. ในจังหวัดน่าน เข้ามาร่วมเรียนรู้การผลิตพริกและถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ดูแลแปลงปลูก

“เรดซัน” และ “L-01” เป็นพริกสองสายพันธุ์ที่ปลูกบนแปลงสาธิต (กึ่งผลิต) ขนาด 5 ไร่ โดยปลูกสายพันธุ์ละ 2.5 ไร่ แปลงสาธิตนี้ใช้เพื่อการเรียนรู้และทดสอบสายพันธุ์พริกทั้งสองชนิด โดยมีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ผลิตพริกทุกขั้นตอนและให้คำปรึกษาตลอดฤดูกาลเพาะปลูก

ผลผลิตพริกสดจากแปลงสาธิต เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะนำไปตากแดด ลดความชื้นไม่เกิน 12% เพื่อจัดส่งเป็นพริกแห้งให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด คือ สีไม่ซีด ก้านไม่ดำ แมลงไม่เจาะ ไม่เป็นแผล ไส้ไม่ล่ม ไม่เป็นโรค ซึ่งการผลิตให้ได้ตามคุณภาพนี้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงต้องเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการจัดการตามปฏิทินการผลิตพริกที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ ตั้งแต่การเตรียมดิน การให้น้ำ ปุ๋ย ตลอดจนการใช้สารเคมี สารสกัดสมุนไพรหรือสารชีวภัณฑ์ กำจัดแมลงศัตรูพืชตามที่กำหนดและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งผลผลิตจากแปลงสาธิตได้พริกสดรวม 3,999.5 กิโลกรัม (พันธุ์เรดซัน 1,867.5 กิโลกรัม L-01 2,132 กิโลกรัม) เป็นผลผลิตพริกแห้งประมาณ 1,200 กิโลกรัม

ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงทดสอบพริกสองสายพันธุ์ใหม่ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบเครื่องปรุง หากยังทดสอบทักษะและความรู้การผลิตพริกของทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนขยายให้เกษตรกรรายอื่นได้เข้ามาผลิตพริกแบบปลอดภัย ให้สมกับที่เป็น “ศูนย์ร่วมกันรู้ ปลูกพริกแบบปลอดภัย”

# # #

โครงการศูนย์ร่วมกันรู้ การปลูกพริกแบบปลอดภัย
ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน

ร่วมกันรู้ ปลูกพริกแบบปลอดภัย