คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • เป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูงในด้านที่เสนอขอทุน มีศักยภาพเทียบเคียงได้กับนักวิจัยระดับศาสตราจารย์
    เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ (Well recognized) และมีการทำงานร่วมกับนักวิจัยภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

  • มีความสามารถในการเป็นผู้นำกลุ่มวิจัย เพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

  • ผู้สมัครสามารถเป็นได้ทั้งนักวิจัยในภาครัฐ ภาคเอกชน และทั้งเป็นคนไทย และคนต่างประเทศ ในกรณีนักวิจัยภาคเอกชน ต้องได้รับการยินยอมจากต้นสังกัด ให้สามารถเปิดเผยข้อมูล และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างได้  และในกรณีชาวต่างชาติ ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัยที่เอื้อประโยชน์กับประเทศ/สถาบันไทย

  • ผู้สมัครและคณะผู้ร่วมวิจัย ต้องมีผลงานวิจัย  สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานวิจัยได้เต็มเวลา ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยไม่ดำรงตำแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป

  • หากผู้สมัครอยู่ระหว่างการรับทุนวิจัยขนาดใหญ่อื่นๆ ที่มีงบประมาณเกินกว่า 5 ล้านบาท ระยะเวลารับทุนดังกล่าวควรเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี

  • กลุ่มวิจัยมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าโครงการ (เทียบเคียงศาสตราจารย์) และผู้ร่วมวิจัย (เทียบเคียงได้กับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์) โดยกลุ่มวิจัย ต้องมีศักยภาพในการพัฒนาผู้ร่วมทีมที่มีประสบการณ์รองลงมา ให้สามารถสืบทอดงานวิชาการ และพัฒนาให้ทีมมีขีดความสามารถสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 

  • มีศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการ เข้ากับภาคการผลิต ซึ่งจะก่อให้เกิด ผลงานวิจัยที่เป็นสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด จนมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ เชิงสาธารณประโยชน์ได้