ขอบเขตการสนับสนุนโครงการ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

 

ขอบเขตการสนับสนุน

          สนับสนุนงานวิจัยในระดับ Translational Research หรือ Applied Research ซึ่งเป็นการนำความรู้ หรือทฤษฎี หรือแนวคิดที่มีอยู่แล้วจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อยอด เพื่อเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านพลังงาน ด้านวัสดุศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น ไม่ได้เน้นสร้างทฤษฎี ซึ่งผลงานที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นองค์ความรู้ และ/หรือ เทคโนโลยีเชิงประจักษ์ (Generic Knowledge/ Generic Technology) นำไปสู่งานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม การจดสิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบกระบวนการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้ประกอบการไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่จำเพาะด้านใดด้านหนึ่ง รวมทั้ง การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ นำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแก่วงการผลิตในประเทศไทยในภาพรวม 

          ตัวอย่างงานวิจัยในระดับ Translational Research หรือ Applied Research ได้แก่  การพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยและวิธีการรักษาโรคแนวใหม่, การพัฒนายา/วัคซีน, เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในวงการแพทย์และสาธารณสุข, การค้นหาโปรตีนหรือแบคทีเรีย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ, งานวิจัยด้านอาหาร, กระบวนการผลิตวัสดุชนิดใหม่ ซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านวัสดุศาสตร์, งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : งานวิจัยข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างงานวิจัยระดับ Translational Research หรือ Applied Research เท่านั้น

 

 การพิจารณาให้การสนับสนุน

          สนับสนุน      1   โครงการ 

 ระยะเวลา

          5 ปี โดยมีการประเมินเพื่อรับการสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี 

 งบประมาณ

         งบประมาณด้านการสนับสนุนโครงการวิจัย รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ล้านบาท จะสนับสนุนโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1. หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (ไม่เกิน 40% ของงบประมาณทั้งหมด)

          - หัวหน้าโครงการ ไม่เกิน  80,000 บาท/เดือน

          - ผู้ร่วมวิจัย ไม่เกิน 20,000-35,000 บาท/เดือน ตามแต่ประสบการณ์

          - นักวิจัยหลังปริญญาเอก ไม่เกินโครงการละ 2 คนๆ ละ ไม่เกิน 20,000-35,000 บาท/เดือน

          - เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มวิจัย โครงการละ 1 คน ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน

2. หมวดทุนการศึกษาวิจัย

          - ปริญญาเอก ไม่เกิน 2,496,000 บาท ตลอดโครงการ โดยค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงต่างๆ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 60,000  บาท/ปี

            ค่าใช้จ่ายประจำเดือนๆ ละ ไม่เกิน 10,000 บาท

          - ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 1,620,000 บาท ตลอดโครงการ โดยค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงต่างๆ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 60,000  บาท/ปี

            ค่าใช้จ่ายประจำเดือนๆ ละ ไม่เกิน 8,000 บาท

3. หมวดค่าวัสดุ/สารเคมี/ครุภัณฑ์ขนาดเล็ก

4. หมวดค่าใช้สอย (ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง, ค่าเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในประเทศ, ค่าจัดประชุมหารือ และอื่นๆ) ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ตลอดโครงการ

5. หมวดครุภัณฑ์ ไม่เกิน 500,000 บาท

6. หมวดค่าเดินทางต่างประเทศ ไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดโครงการ

7. หมวดค่าบริหารโครงการ (5 ปี)  ไม่เกิน 400,000 บาท ตลอดโครงการ

8. หมวดความร่วมมือกับภาคการผลิตและบริการ ไม่เกิน 400,000 บาท ตลอดโครงการ

9. หมวดครุภัณฑ์ ไม่เกิน 500,000 บาท

 

หมายเหตุ :

    - ข้าราชการลาเรียนที่ได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน

     - หมวดทุนนักศึกษาในโครงการวิจัย ระยะเวลารับทุนนักศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการวิจัย