ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

  • NSTDA Chair Professor ศักยภาพสูง ผู้ซึ่งเชื่อมโยงด้านวิชาการกับภาคการผลิต บริการ ที่สามารถผลิตผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
    เชิงพาณิชย์ และ/หรือ สาธารณประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

  • ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กระบวนการต้นแบบ ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ เชิงสาธารณประโยชน์

  • ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสูง ได้แก่ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ สิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ใหม่ และ/หรือนวัตกรรมทางวิชาการใหม่ ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ และ/หรือการนำไปใช้เชิงสาธารณประโยชน์

  • นักศึกษาระดับตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก จำนวนมาก

  • การเชื่อมประสานการวิจัยกับผู้ประกอบการ/ภาคการผลิต เช่น การแก้ปัญหาและ/หรือให้คำปรึกษา การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของบุคคลากรในภาคเอกชน