โครงการ PTT NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558

หลักการและเหตุผล

          ในอดีตที่ผ่านมา นักวิจัยที่มีความสามารถสูงในประเทศไทยจำเป็นต้องเสนอโครงการวิจัยต่างๆ พร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจำนวนมากพอที่จะทำงานได้เต็มความสามารถ การจัดตั้งทุน NSTDA Chair Professor นี้ เป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้กลุ่มวิจัยขนาดใหญ่สามารถทำงานต่างๆ สอดคล้องกัน และสามารถหวังผลงานวิจัย ที่มีความหมายสูงทางด้านวิชาการ ได้แก่ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบกระบวนการ การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง ข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นต้น รวมทั้งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย และภาคการผลิตและบริการ นำไปสู่การปรึกษาหารือทางด้านวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ในภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนเป็นช่องทางหนึ่ง ที่จะเชื่อมโยงการทำงานวิจัยและพัฒนากับผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริง ในภาคการผลิตและบริการ หรือสังคม ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถ ในการวิจัยและพัฒนา และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

         เพื่อสร้าง “ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม” ที่เป็นผู้นำทางด้านการวิจัย พัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ ซึ่งจะเป็นการยกระดับ การวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยต่อไป

ขอบเขตการสนับสนุน

          (1)  เชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuels)

          (2)  เชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์จากวัตถุดิบฐานคาร์บอน  (X-to-liquid / chemicals)

          (3)  พลาสติก และเคมีภัณฑ์จากวัตถุดิบชีวภาพ (Bio-plastics/chemicals)

          (4)  วัสดุ และพอลิเมอร์ ที่มีคุณสมบัติจำเพาะต่อการใช้งาน (Performance/ specialty materials)

          (5)  ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับ (Catalysts and adsorbents) สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ