ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 

สังกัด คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์

โครงการวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์”

งบประมาณรวม 20,000,000 บาท  ระยะเวลาของโครงการ 5 ปี  

บทคัดย่อ

Press Release