ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยต่อยอดด้านโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังและโรคภูมิแพ้”

งบประมาณรวม 20,000,000 บาท  ระยะเวลาของโครงการ 5 ปี  

บทคัดย่อ

Press Release