ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการวิจัยเรื่อง “การค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจากทรัพยากรราของไทย เพื่อความยั่งยืนในการค้นหายา”
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท  ระยะเวลาของโครงการ 5 ปี  

บทคัดย่อ

Press Release