บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 บัญญัติว่าหน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข่าวสารของราชการ

โดยมีวิธีปฏิบัติในการใช้บริการ ดังนี้

1) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สวทช. ที่ URL https://www.nstda.or.th/th/nstda-oic หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1237
2) ในการยืมเอกสารฉบับจริงหรือเอกสารอื่นๆ ที่นอกเหนือการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต กรุณาแสดงเจตจำนงค์และกรอกคำขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร สวทช. (แบบฟอร์ม ขขร 001) และยื่นต่อเจ้าหน้าที่
3) ผู้ร้องขอ สามารถใช้เอกสารได้เฉพาะในพื้นที่ห้องสมุด สวทช. ครั้งละไม่เกิน 5 รายการ
4) เมื่อสิ้นสุดการใช้บริการ ผู้ร้องขอมอบเอกสารต่างๆ คืนแก่เจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้นำเอกสารออกไปนอกห้องสมุด
5) หากต้องการถ่ายสำเนาเอกสาร ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการการ

แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการ