บริการ ISBN และ CIP (ISBN and CIP Service)

ให้บริการเป็นผู้ประสานงานร้องขอเลขประจำหนังสือมาตรฐานสากล (International Standard Book Number - ISBN) กับทางกลุ่มงานบริการพิเศษ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ผ่าน "ระบบจดแจ้งการพิมพ์ / ISSN / ISBN / CIP สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร" เพื่อดำเนินการออกเลข ISBN ให้ พร้อมจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloging in Publication-CIP) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เท่านั้น

วิธีขอรับบริการ

  1. คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) และข้อมูลบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ (CIP)"
  2. กรอกรายละเอียดข้อมูลของหนังสือในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  3. ส่งไฟล์เอกสารที่จำเป็น ได้แก่ ไฟล์หน้าปก หน้าลิขสิทธิ์ และหน้าสารบัญของหนังสือ มาพร้อมกับแบบฟอร์มเพื่อประกอบการให้บริการ
  4. ส่งแบบฟอร์มและไฟล์เอกสารมายังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ: ระยะเวลาดำเนินการภายใน 2 วันทำการ เมื่อได้รับแบบฟอร์มและไฟล์เอกสารที่จำเป็นครบถ้วน

 ข้อมูลการติดต่อ วนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1231 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.