บริการ ISBN และ CIP (ISBN and CIP Service)

ให้บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloging in Publication-CIP) ทางอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานภายใต้ สวทช.  พร้อมประสานงานเรื่องการขอเลขประจำหนังสือมาตรฐานสากล (International Standard Book Number - ISBN)

วิธีขอรับบริการ

  1.  คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) และข้อมูลบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ (CIP)"
  2. กรอกรายละเอียดข้อมูลของหนังสือในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  3. ส่งไฟล์เอกสารที่จำเป็น ได้แก่ ไฟล์หน้าปก หน้าลิขสิทธิ์ และหน้าสารบัญของหนังสือ มาพร้อมกับแบบฟอร์มเพื่อประกอบการให้บริการ
  4. ส่งแบบฟอร์มและไฟล์เอกสารมายังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ: ระยะเวลาดำเนินการภายใน 2 วันทำการ เมื่อได้รับแบบฟอร์มและไฟล์เอกสารที่จำเป็นครบถ้วน

 ข้อมูลการติดต่อ วนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1231 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.