บริการถ่ายทอดความรู้

ให้บริการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายความรู้ แก่ชุมชนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาบรรณารักษศาสตร์ ตลอดทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคลากรสาขาสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป
  • การเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน แนะนำเทคโนโลยีต่างๆ ของห้องสมุด และบริการความรู้ ในโครงการของ STKS และ สวทช. แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ข้อมูลการติดต่อ  วิไลลักษณ์ ประทุมชาติ โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1242 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.