บริการปฐมนิเทศและแนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่างๆ ที่มีให้บริการทั้งกลุ่มและส่วนบุคคล ตลอดจนการเยี่ยมชมพื้นที่การศึกษาดูงานให้บริการ และการศึกษาดูงานต่างๆ ของ STKS


ข้อมูลการติดต่อ: วิไลลักษณ์ ประทุมชาติ โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1242 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.