บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการสามารถร่วมเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ และวารสาร เพื่อให้ STKS พิจารณาและจัดหาไว้ให้บริการในห้องสมุด โดยส่งรายละเอียดพร้อมทั้งแบบฟอร์มการสั่งเสนอซื้อ ที่ท่านสนใจและต้องการ ได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข้อมูลการติดต่อ วิไลลักษณ์ ประทุมชาติ โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1242 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.