บริการยืมระหว่างห้องสมุด

สวทช. โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้ทำความร่วมมือกับห้องสมุดเครือข่าย เพื่อร่วมกันให้บริการห้องสมุดแก่บุคลากรของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน โดย ห้องสมุดเครือข่ายที่มีความร่วมมือด้วย ได้แก่

 1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 2. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 3. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 4. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งนี้ บริการพื้นฐานที่ พนักงาน สวทช. สามารถใช้บริการจากห้องสมุดเครือข่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่

 • การเข้าใช้ห้องสมุดและพื้นที่นั่งอ่าน โดยไม่เสียค่าบริการ เพียงแสดงบัตรพนักงาน สวทช. ที่เคาน์เตอร์ทางเข้าห้องสมุด
 • การยืมหนังสือ
  • ยืมผ่าน STKS โดย
   1.ค้นหารายการหนังสือที่ต้องการจากระบบสืบค้นของห้องสมุดเครือข่าย
   2.แจ้งความจำนงยืมระหว่างห้องสมุดที่ STKS ผ่านอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ยืมด้วยตนเอง โดย
   1.ค้นหารายการหนังสือที่ต้องการจากระบบสืบค้นของห้องสมุดเครือข่าย
   2.แจ้งความจำนงและกรอกแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุดที่ STKS
   3.นำแบบฟอร์มไปยื่นขอใช้บริการที่ห้องสมุดเครือข่าย
 • การสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
  • ดำเนินการผ่าน STKS โดย แจ้งรายการเอกสารที่ต้องการมาที่ STKS ผ่านอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ดำเนินการด้วยตนเอง
   • กรณีสำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า *ดาวน์โหลดได้ไม่เกิน 50 ครั้ง ต่อ เดือน (รวมทั้ง สวทช.)" ไม่เสียค่าใช้จ่าย เกินจากนี้มีค่าบริการ
   • กรณีหอสมุดป๋วยฯ ใช้บริการได้ที่ชั้น 2 โดยติดต่อบรรณารักษ์หอสมุดป๋วยฯ

การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด หากผู้ใช้บริการ สวทช. ตรวจสอบพบรายการใดที่มีให้บริการห้องสมุดดังกล่าวข้างต้น มารับแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดที่ ห้องสมุดกลาง สวทช. เพื่อกรอกข้อมูลและนำแบบฟอร์มไปใช้บริการยืม ณ ห้องสมุดที่ต้องการ

 

ข้อมูลการติดต่อ กรณ์กรวีร์ ช่างคิด โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1244 หรือ 1235 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.