บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

ให้บริการข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศ ในเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปหนังสือ วารสาร  หนังสือแนะนำ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งไทยและต่างประเทศ ฯลฯ โดยมีระบบการสืบค้นออนไลน์ที่ https://www.nstda.or.th/library/opac/

การให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือแนะนำ และจุลสาร 
 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  CD, VCD และ DVD


ระเบียบการใช้บริการยืม-คืน

ผู้มีสิทธิยืม

 • บุคลากรสังกัด สวทช.
 • บุคลากรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • บุคลากรของสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับ STKS
 • ผู้มีแบบฟอร์ม การยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด (Inter library loan)
 • พนักงานบริษัทผู้เช่าพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ระยะเวลาการยืม

 • หนังสือและสื่อประเภทต่างๆ ระยะเวลาการยืม 2 สัปดาห์
 • วารสาร หนังสือแนะนำ  ระยะเวลาการยืม 1 สัปดาห์

การใช้บริการ

ผู้มีสิทธิยืมตามข้างต้น สามารถใช้บริการได้ที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 206 อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจำนวนการให้ยืม

ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้ยืมได้ไม่เกินครั้งละ 5 รายการ

การต่ออายุการยืม

 • สามารถต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • กรณีทรัพยากรสารสนเทศนั้นมีผู้แจ้งความประสงค์ยืมต่อ ขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุ

กรณีทรัพยากรสูญหาย

 • ผู้ใช้ต้องซื้อรายการทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหายคืนแก่ STKS
 • หากมีการยกเลิกจัดพิมพ์ หรือเลิกจำหน่าย ให้ซื้อรายการที่ใกล้เคียงคืน
 • หากไม่สามารถนำมาคืนได้ ให้ชำระเงินเป็น 2 เท่าของรายการที่สูญหาย

การคืนเกินกำหนด

กำหนดให้เสียค่าปรับวันละ 5 บาทต่อวันต่อเล่ม

เวลาเปิดทำการของห้องสมุด
เวลาเปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ข้อมูลการติดต่อ   กรณ์กรวีร์ ช่างคิด โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1244 หรือ 1235 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.