บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Service)

บริการให้เพื่อรองรับความต้องการแหล่งความรู้ของผู้ใช้บริการแบบครบวงจร โดยเป็นสื่อกลางในการติดต่อหน่วยบริการเอกสาร จากแหล่งพันธมิตรคุณภาพทั้งภายในและต่างประเทศ  ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ใช้ทั่วไปสามารถได้รับความรู้เพื่อประกอบธุรกิจและการบริการที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความรู้หลายรูปแบบ จากเอกสารวิชาการทุกประเภท บทความจากหนังสือและวารสาร รายงานการประชุม/การวิจัย บริการยืมหนังสือจากในและต่างประเทศ 

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการสั่งซื้อ

 

 • บริการสั่งซื้อหนังสือ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) สำหรับผู้เช่าพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและผู้ใช้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
  ค่าหนังสือ ราคาตามจริง และค่าดำเนินการ 150 บาท : เล่ม
 • บริการสำเนาเอกสารฉบับเต็ม (ฐานข้อมูลที่ สวทช. บอกรับ) สำหรับห้องสมุดเครือข่ายและห้องสมุดอื่นๆ
  ค่าสำเนาเอกสารฉบับเต็ม ห้องสมุดเครือข่าย (กรณีนอกเหนือจากข้อตกลง) 110 บาท : เรื่อง
  ค่าสำเนาเอกสารฉบับเต็ม ห้องสมุดอื่นๆ 150 บาท : เรื่อง
 • บริการสำเนาเอกสารฉบับเต็ม (ฐานข้อมูลที่ สวทช. ไมได้บอกรับ) สำหรับผู้เช่าพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  ค่าสำเนาเอกสารฉบับเต็ม ราคาตามจริง และค่าดำเนินการ 100 บาท : คำขอ
 • บริการสืบค้นฐานข้อมูล สำหรับห้องสมุดเครือข่าย ห้องสมุดอื่นๆ และผู้ใช้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
  ค่าบริการห้องสมุดเครือข่าย ห้องสมุดอื่นๆ บุคคลทั่วไป 100 บาท : ครั้ง (การเข้าใช้)
  ค่าบริการบริษัทเอกชน 200 บาท : ครั้ง (การเข้าใช้)
 • บริการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับผู้ใช้ทุกประเภท
  ค่าบริการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 500 บาท : เรื่อง
  ค่าบริการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 1,500 บาท : เรื่อง
 • บริการถ่ายสำเนาเอกสาร สำหรับผู้ใช้ทุกประเภท
  ค่าบริการ A4 ขาวดำ 1 บาท : หน้า
  ค่าบริการ A4 สี 10 บาท : หน้า

 

ข้อมูลการติดต่อ พรพรรณ บุญยะทิม โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1238  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.