บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Reference and Research Service)

ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าในการทำวิจัย เช่น การสืบค้นบทความวิจัย การทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) บริการให้คำปรึกษาการศึกษา Bibliometrics  การใช้ห้องสมุด การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ/ห้องสมุดดิจิทัล การทำนุบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดทั้งการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

 

ข้อมูลการติดต่อ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.