บริการจัดทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping / Landscape)

แผนที่สิทธิบัตร คือ รูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตร เป็นการรวบรวม วิเคราะห์ แสดงผลเป็นภาพ (Collecting, Analyzing and Visualizing) ในเอกสารสิทธิบัตรที่สนใจเรื่องหนึ่งๆ เน้นผลลัพธ์การสรุปออกมาเป็นรูปภาพ กราฟิก แผนภูมิ แผนที่ (Chart, Landscape, ThemeScape Map) มีประโยชน์ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิบัตรได้ง่ายขึ้น สะดวก เข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าการอ่านด้วยตัวอักษรที่มีความซับซ้อน

การจัดทำแผนที่สิทธิบัตร ถือได้เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยม (Excellent Way) ในการทำความเข้าใจว่าตลาดหรือเทคโนโลยีของระดับโลกว่าเป็นเช่นใด เป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างความฉลาดทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการแข่งขัน เป็นการหาแนวโน้มเทคโนโลยี และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

ประโยชน์ของแผนที่สิทธิบัตร แผนที่สิทธิบัตรให้ภาพรวม (Snapshot) ในเรื่องต่อไปนี้
1. สถานภาพของสิทธิบัตรของเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องหนึ่งๆ
2. แสดงขอบเขตของการได้รับความคุ้มครอง หรือ ที่ขอยื่นจดทะเบียนของเทคโนโลยีหนึ่งในประเทศหนึ่งๆ ภูมิภาคหนึ่งๆ หรือระดับทั่วโลก
3. สามารถนำมาวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย ในการทำการวิจัย
4. สามารถนำมาดำเนินการในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)


patent-mapping
ตัวอย่างการวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตร เรื่อง Styrene/Polystyrene จำนวน 16,000  เรื่อง แสดงผลในรูปภาพ ThemeScape Map

 

ข้อมูลการติดต่อ 

วาทินี แซ่ลิ้ม โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1233 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
พรพรรณ บุญยะทิม โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1238 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.