บริการวารสารฉบับพิมพ์ (Printed Journals)

วารสารภาษาไทย

 : ข้อมูลแสดงเฉพาะรายการตัวเล่มวารสาร (holdings) ฉบับที่ห้องสมุด STKS มีให้บริการ จำนวน 78 รายชื่อ
 • การเงินธนาคาร
 • กรีนเน็ตเวิร์ค = Green Network
 • คอมพิวเตอร์ทูเดย์ = Computer today
 • จดหมายข่าวประชาคมวิจัย
 • จีนไทย
 • ชีวจิต
 • เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ พลัส 
 • ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated
 • เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิค = National Geographic
 • นิตยสารข้าวไทย
 • บิสิเนส พลัส = Business+
 • ยางไทย
 • วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • วารสารสนเทศศาสตร์ มข.
 • วิศวกรรมสาร มก.
 • สารคดี
 • Engineering Today
 • Food focus Thailand
 • วาสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ 
 • จดหมายข่าว วว.
 • จดหมายข่าว วช.
 • วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • สาระวิทย์
 • จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านมาตรวิทยา = metrology info
 • NSTDA  Style
 • Horizon 
 • ซินโครตรอน แมกาซีน 
 • จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์
 • จดหมายข่าวกรมทรัพยากรน้ำ
 • จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร = Nwesletter AG-BIO
 • จดหมายข่าว วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • จดหมายข่ว สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน S.I. Society
 • นิตยสารอินโนแล็บ = InnoLab
 • รายงานทีดีอาร์ไอ = TDRI
 • วารสารกำลังใจ
 • วารสารกรมคุมประพฤติ
 • วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
 • วารสารการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 • วารสารนโยบายพลังงาน
 • วารสารบรรจุภัณฑ์
 • วารสารประสาทวิทยาศาสตร์
 • วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • วารสารยุติธรรม
 • วารสาร ' รักษ์พลังงาน'
 • วารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. 
 • วารสารวิจัย มข. = KKU Research Journal
 • วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วารสารวิชาการข้าว
 • วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร
 • วารสารวิชาการ ป.ป.ช.
 • วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
 • วารสารศรีปทุมปริทัศน์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วารสารเศรษฐกิจและสังคม
 • วารสารเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
 • วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วารสารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกวท.
 • วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วารสารห้องสมุด = T.L.A. Bulletin
 • วารสารอาหารและยา = FDA Journal
 • วิศวกรรมสาร (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.))
 • วิศวกรรมสาร มก. 
 • วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
 • อุตสาหกรรมสาร
 • Blue Update
 • EGAT Magazine
 • Energy Focus
 • Energy plus
 • Energy Saving
 • ITD news
 • MBA
 • Plastic Foucs
 • PTT Focus
 • Thai Journal of Science and Technology : The Journal of Faculty of Science and Technology, Thammasat University
 • TINT Magazine 
 • TTIS textile digest+
 • Unisearch Journal

  

วารสารต่างประเทศ

 : ข้อมูลแสดงเฉพาะรายการตัวเล่มวารสาร (holdings) ฉบับที่ห้องสมุด STKS มีให้บริการ จำนวน 29 รายชื่อ
 • BBC Focus
 • Bloomberg Businessweek
 • Discover 
 • ForbesAsia
 • Fortune
 • Harvard Business Review
 • Intellectual Asset Management Magazine (iam)
 • Managing Intellectual Property
 • MIT Sloan Management Review
 • National Geographic
 • Nature
 • Photon International
 • PV Magazine
 • Scientific American 
 • The Economist
 • Time
 • Bulletin of Health, Science and Technology
 • Chaian Mai Journal of Science
 • International Metalworking news ASIA
 • KMITL Science and Technology Journal
 • ScienceAsia
 • Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST)
 • Spectroscopy Asia
 • Strategy+business
 • Thai Forest Bulletin (Botann)
 • Thai Journal of Agricultural Science
 • Thailand Development Research Institute (TDRI Quarterly Review)
 • Thammasat International Journal of Science and Technology
 • The Rubber internati

ข้อมูลการติดต่อ วารี ฉายาประจักษ์กุล โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1244 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.