สารสนเทศวิเคราะห์กิจกรรมสารสนเทศวิเคราะห์เป็นกิจกรรมที่จัดทำเพื่อการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศวิชาการ เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพและแนวโน้มของงานวิจัยระดับนานาชาติ ถือเป็นขั้นตอนแรกสุดของการวิจัย

ทั้งนี้การดำเนินการจะเป็นการนำเครื่องมือหรือเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining) มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ อันจะทำให้เห็นภาพรวมด้วยการนำเสนอในรูปแบบของภาพ แผนภูมิ กราฟ หรือแผนที่ ทั้งนี้ STKS ได้ทำเทคนิคดังกล่าวมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบสารสนเทศใหม่ที่เรียกว่า Knowledge Mapping และ Patent Mapping เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการตัดสินใจแก่เจ้าของทุนวิจัย นักวิจัย ในการวิจัยต่อยอดต่อไป

นอกจากนี้ STKS ยังได้ประสานกับฝ่ายบริการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) สำนักบริหารจัดการคลัสเตอร์ เพื่อเสนอให้มีการนำแนวทางสารสนเทศวิเคราะห์ไปใช้ประกอบการพิจารณาขอทุนสนับสนุนการวิจัยของ สวทช. ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมสารสนเทศวิเคราะห์