โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสหภาพพม่า ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นอีกโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 - 2554 สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชกระแสรับสั่งกับ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์และ พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์ เมื่อครั้งที่เข้าเฝ้าและรับเสด็จ ณ ร.ร. ปิยชาติพัฒนา (ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงความเป็นไปได้ที่จะถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายาก ในประเทศสหภาพพม่านั้น ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงได้นำเรื่องมาปรึกษาหารือกับคณะทำงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้กำหนดเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงาน 

หนังสือที่ดำเนินการในโครงการประกอบด้วย หนังสือหายาก จำนวน 224 รายการ หนังสือพิมพ์เก่า จำนวน 21 เล่ม วารสารชุด The Burma Digest จำนวน 32 เล่ม ทั้งนี้ในการดำเนินการได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ 

  • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการกับหนังสือเก่า หนังสือหายาก
  • บริษัท  เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องสแกนเนอร์แบบ V-Shape พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ  เพื่อนำเข้าไปดำเนินการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ประเทศสหภาพพม่า
  • บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกล้องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ เพื่อนำเข้าไปดำเนินการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ประเทศสหภาพพม่า

โดยกำหนดแผนการดำเนินการดังนี้

  1. ศึกษาสภาพของหนังสือพิมพ์ และวารสาร ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์หนังสือเก่า ฝ่ายสงวนและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อประเมินสถานภาพการดำเนินการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. ดำเนินการสแกนเอกสาร พร้อมจัดรวมเล่มอิเล็กทรอนิกส์ในฟอร์แมต PDF พร้อมใส่เมทาดาทา (Metadata) เพื่อประกอบการสืบค้น
  3. ดำเนินการจัดทำ Flash e-Book เพื่อการนำเสนอแบบเสมือนจริง
  4. คัดเลือกภาพประกอบเอกสารที่น่าสนใจจัดทำคลังภาพดิจิทัลในรูปแบบ 3D Flip e-Book
  5. จัดทำห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) สำหรับเอกสาร PDF e-Book, Flash e-Book และ 3D-Flip e-Book เพื่อให้สะดวกในการสืบค้นและเรียกใช้งาน

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 ของ สวทช. คณะทำงานฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฮาร์ดดิสก์ระบบห้องสมุดดิจิทัลที่บรรจุหนังสือดิจิทัลทั้งชุด และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบให้กับศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนนายร้อย จปร. กองงานส่วนพระองค์ และ Mr.Moe Myint เจ้าของหนังสือข่าวพม่า