Food For Finesด้วยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) มีกำหนดการจะสำรวจหนังสือในห้องสมุดกลาง สวทช. จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านตรวจสอบหนังสือที่ยืมจาก STKS และ ห้องสมุดเนคเทค (เดิม) ที่อาจจะอยู่ในความครอบครองของท่านเป็นเวลานานเกินกำหนดยืม เพื่อนำคืน หรือต่ออายุการยืม หรือทำเรื่องยืมเป็นกรณีพิเศษ โดยมิต้องเสียเงินค่าปรับแต่อย่างใด แต่ขอรับบริจาคเป็นขนม อาหารแทนค่าปรับ เพื่อบริจาคให้กับน้องๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

STKS ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "Food for Fines" เปลี่ยนค่าปรับเป็นขนม อาหาร เพื่อการกุศล ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2555 (ไม่ค้างค่าปรับก็ร่วมกิจกรรมได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1244