STKS ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์(A-MED) พัฒนาคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนพิการตามข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ของ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ขององค์กร W3C และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2565-2555 เข้าถึงได้ที่ https://oer.aol.in.th เป้าหมาย/ผลงานหลักของโครงการ มีระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นักเรียนพิการ ที่ผ่านการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามมาตรฐานของ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ขององค์กร W3C และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์ได้ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2565-2555 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล ให้กับนักเรียนพิการให้มีโอกาสเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนทางไกลได้เท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไป ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 1. นักเรียนพิการมีระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 2. ครูและนักเรียนพิการมีคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนพิการ การพัฒนาเทคโนโลยี 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 2. พัฒนาคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนพิการ