ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน" จำนวน 2 รุ่น ให้กับนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ภายในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. และ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น.