ลำดับที่ หน่วยงาน เรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

"การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน" ระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับ สวทช.

 

1 พฤษภาคม 2563 1 พฤษภาคม 2565
2

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

"การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ ผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ" ระหว่าง สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กับ สวทช.

 

1 พฤษภาคม 2563  1 พฤษภาคม 2563
 3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

"การสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ" ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สวทช.  1 พฤษภาคม 2563  1 พฤษภาคม 2563